รางวัลผลงานวิจัย จากสภาวิจัยแห่งชาติ
รางวัลผลงานวิจัย จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกสว.)
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น TRF-CHE-Scopus Researcher Awards จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
รางวัลผลงาน R2R ดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย/โรงเรียนแพทย์ จากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และภาคีเครือข่าย R2R
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ในการประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 3
ดุษฎีมาลา ด้านการวิจัย
รางวัลผลงาน R2R ดีเด่น ประจำปี 2564
รางวัล โสต ศอ นาสิกแพทย์ดีเด่น ของราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ ประเภทวิชาการและวิจัย
รางวัลการวิจัย วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย