รางวัลผลงานวิจัย จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกสว.)

                    

เกณฑ์พิจารณาหลัก คือ งานวิจัยนั้นต้องได้ผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ต้องมีการนำไปใช้ประโยชน์ ต้องเกิดหรือมีศักยภาพที่จะก่อให้เกิดผลกระทบทางบวกในวงกว้าง และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของวงการนั้น ๆ

animated Accordion!