ค้นหารางวัล

Post Images

Department Faculty of Medicine, Faculty of Medicine

ปีที่ได้รับรางวัล
2566
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
ด้านคลินิก
ปีที่ได้รับรางวัล
2566
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
ด้านปรีคลินิก
ปีที่ได้รับรางวัล
2565
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
ด้านปรีคลินิก
ปีที่ได้รับรางวัล
2565
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
ด้านคลินิก
กมลวรรณ เอี้ยงฮง

กมลวรรณ เอี้ยงฮง, ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน(โครงการจัดตั้ง)

ปีที่ได้รับรางวัล
2566
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภทผลงาน Clinical research อายุไม่เกิน 40 ปี
รางวัลที่
2
ชื่อผลงาน
The Utilization of Handheld Ultrasound Devices in a Prehospital Setting.
ตีพิมพ์ใน
Prehospital and Disaster Medicine 2022; 37(3): 355-359.
ปีที่ได้รับรางวัล
2565
ระดับรางวัล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อรางวัล
รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับเงิน (Silver Research Award)
ชื่อผลงาน
รางวัลนักวิจัยระดับเงิน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ปีที่ได้รับรางวัล
2565
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภท Clinical research (นักวิจัยอายุไม่เกิน 40 ปี)
รางวัลที่
3
ชื่อผลงาน
Development and remodeling of point-of-care ultrasound education for emergency medicine residents in resource limited countries during the COVID-19 pandemic.
ตีพิมพ์ใน
Tomography 2021; 7(4): 721-733.
ปีที่ได้รับรางวัล
2565
ระดับรางวัล
นานาชาติ
ชื่อรางวัล
World’s Top 2% Scientists 2022
ชื่อผลงาน
single recent year data ใช้ข้อมูล citation ตลอดทั้งปี 2021
กรกฏ อภิรัตน์วรากุล

กรกฏ อภิรัตน์วรากุล, ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน(โครงการจัดตั้ง)

ปีที่ได้รับรางวัล
2565
ระดับรางวัล
ชาติ
ชื่อรางวัล
นักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2565 จากวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย
ชื่อผลงาน
นักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2565 จากวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย
ปีที่ได้รับรางวัล
2565
ระดับรางวัล
นานาชาติ
ชื่อรางวัล
Top 2% ของโลก (World’s Top 2% Scientists by Stanford University)
ชื่อผลงาน
กลุ่มที่ 2.จำแนกตามผลกระทบการอ้างอิงเฉพาะปี 2020 (citation impact during the single calendar year 2020) โดยใช้ค่า c-score ประเภท single recent year data โดยใช้ข้อมูลอ้างอิง ตลอดทั้งปี 2021 (General & Internal Medicine)
ปีที่ได้รับรางวัล
2565
ระดับรางวัล
นานาชาติ
ชื่อรางวัล
World’s Top 2% Scientists 2022
ชื่อผลงาน
single recent year data ใช้ข้อมูล citation ตลอดทั้งปี 2021
ปีที่ได้รับรางวัล
2564
ระดับรางวัล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อรางวัล
รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับเงิน (Silver Research Award)
ชื่อผลงาน
รางวัลนักวิจัยระดับเงิน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ปีที่ได้รับรางวัล
2564
ระดับรางวัล
ชาติ
ชื่อรางวัล
รางวัล Emergency Medicine Best Scientist in Thailand
รางวัลที่
3
ปีที่ได้รับรางวัล
2564
ระดับรางวัล
นานาชาติ
ชื่อรางวัล
รางวัล Outstanding researcher and 3rd rank of most publication in Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences
กรรณิการ์ คงบุญเกียรติ

กรรณิการ์ คงบุญเกียรติ, ภาควิชาอายุรศาสตร์

ปีที่ได้รับรางวัล
2564
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุด ประจำปี ค.ศ. 2020 ประเภทผลงาน Review Article
รางวัลที่
1
ชื่อผลงาน
Leukoaraiosis, intracerebral hemorrhage, and functional outcome after acute stroke thrombolysis
ตีพิมพ์ใน
Neurology 2017; 88(7): 638-645.
กัลยาณี สวรรยาวิสุทธิ์

กัลยาณี สวรรยาวิสุทธิ์, ภาควิชาชีวเคมี

ปีที่ได้รับรางวัล
2565
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภท Biomedical research (นักวิจัยอายุ 40 ปีขึ้นไป)
รางวัลที่
3
ชื่อผลงาน
High monopolar spindle 1 is associated with short survival of cholangiocarcinoma patients and enhances the progression via AKT and STAT3 signaling pathways.
ตีพิมพ์ใน
Biomedicines 2021; 9(1): Article number 68.
ปีที่ได้รับรางวัล
2564
ระดับรางวัล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อรางวัล
รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับเงิน (Silver Research Award)
ชื่อผลงาน
รางวัลนักวิจัยระดับเงิน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กิตติ จิระรัตนโพธิ์ชัย

กิตติ จิระรัตนโพธิ์ชัย, ภาควิชาออร์โธปิดิกส์

ปีที่ได้รับรางวัล
2551
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภท Clinical Research
รางวัลที่
2
ชื่อผลงาน
Peridural Methylperdnisolone and Wound Infiltration With Bupivacaine for Postoperative Pain Control After Posterior Lumbar Spine Surgery.
ตีพิมพ์ใน
Spine 2007; 32(6): 609-16.
กิตติศักดิ์ สวรรยาวิสุทธิ์

กิตติศักดิ์ สวรรยาวิสุทธิ์, ภาควิชาอายุรศาสตร์

ปีที่ได้รับรางวัล
2565
ระดับรางวัล
นานาชาติ
ชื่อรางวัล
Top 2% ของโลก (World’s Top 2% Scientists by Stanford University)
ชื่อผลงาน
กลุ่มที่ 2.จำแนกตามผลกระทบการอ้างอิงเฉพาะปี 2020 (citation impact during the single calendar year 2020) โดยใช้ค่า c-score ประเภท single recent year data โดยใช้ข้อมูลอ้างอิง ตลอดทั้งปี 2021 (General & Internal Medicine)
ปีที่ได้รับรางวัล
2565
ระดับรางวัล
นานาชาติ
ชื่อรางวัล
World’s Top 2% Scientists 2022
ชื่อผลงาน
single recent year data ใช้ข้อมูล citation ตลอดทั้งปี 2021
ปีที่ได้รับรางวัล
2564
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภทผลงาน Clinical research อายุ 40 ปีขึ้นไป
รางวัลที่
3
ชื่อผลงาน
How common is obstructive sleep apnea in young hypertensive patients?
ตีพิมพ์ใน
Internal and Emergency Medicine 2020; 15(6): 1005-1010.
ปีที่ได้รับรางวัล
2564
ระดับรางวัล
นานาชาติ
ชื่อรางวัล
World’s Top 2% Scientists จากการจัดอันดับโดย Stanford University ปี 2021
ชื่อผลงาน
สาขาวิชาอายุรศาสตร์ ได้ลำดับที่ 3074 จากจำนวนนักวิจัยทั้งหมด 224174 ในกลุ่มสาขา General & Internal Medicine
ปีที่ได้รับรางวัล
2559
ระดับรางวัล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อรางวัล
รางวัลนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน
ชื่อผลงาน
รางวัลนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ปีที่ได้รับรางวัล
2559
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
นักวิจัยดีเด่น ด้านคลีนิก (อายุ 40 ปีขึ้นไป)
ชื่อผลงาน
จำนวนผลงานที่ตีพิมพ์ใน Indexed Journal ปี 2015 (ที่เข้าข่ายพิจารณา) : 7 เรื่อง
ปีที่ได้รับรางวัล
2557
ระดับรางวัล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อรางวัล
รางวัลนักวิจัยระดับเหรียญทอง
ชื่อผลงาน
รางวัลนักวิจัยระดับเหรียญทอง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ปีที่ได้รับรางวัล
2557
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภท Clinical Research อายุ 40 ปีขึ้นไป
รางวัลที่
2
ชื่อผลงาน
Lower BMI is a predictor of obstructive sleep apnea in elderly Thai hypertensive patients.
ตีพิมพ์ใน
Journal Sleep and Breathing 2013; 17: 1215-1219
ปีที่ได้รับรางวัล
2556
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภท Clinical Research
รางวัลที่
2
ชื่อผลงาน
How can clinicians ensure the diagnosis of meningitic angiostrongyliasis?
ตีพิมพ์ใน
Vector-Borne and Zoonotic Diseases 2012; 12(1) : 73 - 75.
ปีที่ได้รับรางวัล
2553
ระดับรางวัล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อรางวัล
รางวัลนักวิจัยระดับเหรียญเงิน
ชื่อผลงาน
รางวัลนักวิจัยระดับเหรียญเงิน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กิตติ์รวี กฤษฏิ์เมธาภาคย์

กิตติ์รวี กฤษฏิ์เมธาภาคย์, ภาควิชาอายุรศาสตร์

ปีที่ได้รับรางวัล
2566
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลนักวิจัยดีเด่น ด้านคลินิก อายุไม่เกิน 40 ปี
กิมาพร ขมะณะรงค์

กิมาพร ขมะณะรงค์, ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

ปีที่ได้รับรางวัล
2552
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยด้านการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการสร้างเสริม หรือ แก้ปัญหาสุขภาพของประชาชน
รางวัลที่
4
ชื่อผลงาน
ความหนาของสันปีกกระดูกสะโพกที่เหมาะสมเพื่อเชื่อมกระดูกสันหลังคอทางด้านหน้า
ตีพิมพ์ใน
จดหมายเหตุทางการแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์;2548;88(12):1892-1895
กุลธิดา เวทีวุฒาจารย์

กุลธิดา เวทีวุฒาจารย์, ภาควิชาชีวเคมี

ปีที่ได้รับรางวัล
2566
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลสาขาวิชาดีเด่นด้านการวิจัย (สาขาวิชาปรีคลินิก)
ปีที่ได้รับรางวัล
2565
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภท Biomedical research (นักวิจัยอายุ 40 ปีขึ้นไป)
รางวัลที่
2
ชื่อผลงาน
Homophilic Interaction of CD147 Promotes IL-6-Mediated Cholangiocarcinoma Invasion via the NF-kB-Dependent Pathway.
ตีพิมพ์ใน
International Journal of Molecular Sciences 2021; 22(24): Article number 13496.
ปีที่ได้รับรางวัล
2564
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภทผลงาน Biomedical research อายุ 40 ปีขึ้นไป
รางวัลที่
1
ชื่อผลงาน
CD147 augmented monocarboxylate transporter-1/4 expression through modulation of the Akt-FoxO3-NF-κB pathway promotes cholangiocarcinoma migration and invasion
ตีพิมพ์ใน
Cellular Oncology (Dordrecht) 2020; 43(2): 211-222.
ปีที่ได้รับรางวัล
2564
ระดับรางวัล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อรางวัล
รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับเงิน (Silver Research Award)
ชื่อผลงาน
รางวัลนักวิจัยระดับเงิน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ปีที่ได้รับรางวัล
2563
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภทผลงาน Biomedical research อายุ 40 ปีขึ้นไป
รางวัลที่
2
ชื่อผลงาน
Attenuation of CD47-SIRPα Signal in Cholangiocarcinoma Potentiates Tumor-Associated Macrophage-Mediated Phagocytosis and Suppresses Intrahepatic Metastasis.
ตีพิมพ์ใน
Translational Oncology 2019; 12(2): 217-225.
ขวัญชนก ยิ้มแต้

ขวัญชนก ยิ้มแต้, ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

ปีที่ได้รับรางวัล
2564
ระดับรางวัล
ชาติ
ชื่อรางวัล
รางวัล โสต ศอ นาสิกแพทย์ดีเด่น ของราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ ประเภทวิชาการและวิจัย ประจำปี 2564
ปีที่ได้รับรางวัล
2547
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภท Clinical Research
รางวัลที่
1
ชื่อผลงาน
A Randomized Trial of the Canalith Repositioning Procedure
ตีพิมพ์ใน
Laryngoscope 113: May 2003
จริยา อำคา เวลบาท

จริยา อำคา เวลบาท, ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

ปีที่ได้รับรางวัล
2566
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภทผลงาน Biomedical research อายุ 40 ปีขึ้นไป
รางวัลที่
1
ชื่อผลงาน
Melatonin Attenuates Methotrexate-Induced Reduction of Antioxidant Activity Related to Decreases of Neurogenesis in Adult Rat Hippocampus and Prefrontal Cortex.
ตีพิมพ์ใน
Oxidative Medicine and Cellular Longevity 2022; 2022: Article number 1596362.
ปีที่ได้รับรางวัล
2566
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลนักวิจัยดีเด่น ด้านปรีคลินิก อายุ 40 ปีขึ้นไป
ปีที่ได้รับรางวัล
2565
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภท Biomedical research (นักวิจัยอายุ 40 ปีขึ้นไป)
รางวัลที่
1
ชื่อผลงาน
Effect of metformin treatment on memory and hippocampal neurogenesis decline correlated with oxidative stress induced by methotrexate in rats.
ตีพิมพ์ใน
Biomedicine Pharmacotherapy 2021; 144: Article number 112280.
ปีที่ได้รับรางวัล
2564
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภทผลงาน Biomedical research อายุ 40 ปีขึ้นไป
รางวัลที่
2
ชื่อผลงาน
Neuroprotective effects of hesperidin against methotrexate-induced changes in neurogenesis and oxidative stress in the adult rat
ตีพิมพ์ใน
Biochemical Pharmacology 2020; 178: Article number 114083.
ปีที่ได้รับรางวัล
2563
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภทผลงาน Biomedical research อายุ 40 ปีขึ้นไป
รางวัลที่
1
ชื่อผลงาน
Melatonin protects against methotrexate-induced memory deficit and hippocampal neurogenesis impairment in a rat model.
ตีพิมพ์ใน
Biochemical Pharmacology 2019; 163:225-233.
ปีที่ได้รับรางวัล
2563
ระดับรางวัล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อรางวัล
รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับเงิน (Silver Research Award)
ปีที่ได้รับรางวัล
2562
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภท Biomedical Research อายุ 40 ปีขึ้นไป
รางวัลที่
2
ชื่อผลงาน
Neuroprotective Properties of Asiatic Acid against 5-Fluorouracil Chemotherapy in the Hippocampus in an Adult Rat Model.
ตีพิมพ์ใน
Nutrients 2018;10(8):Article Number1053.
ปีที่ได้รับรางวัล
2561
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภทผลงาน Biomedical researchอายุ 40 ปีขึ้นไป
รางวัลที่
1
ชื่อผลงาน
Asiatic acid protects against cognitive deficits and reductions in cell proliferation and survival in the rat hippocampus caused by 5-fluorouracil chemotherapy.
ตีพิมพ์ใน
PLoS ONE 2017; 12 (7) : e0180650.
ปีที่ได้รับรางวัล
2560
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภท Biomedical Research อายุ 40 ปีขึ้นไป
รางวัลที่
1
ชื่อผลงาน
Asiatic acid prevents the deleterious effects of valproic acid on cognition and hippocampal cell proliferation and survival.
ตีพิมพ์ใน
Nutrients 2016; 8(5): number 303.
ปีที่ได้รับรางวัล
2559
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภท Biomedical Research อายุ 40 ปีขึ้นไป
รางวัลที่
1
ชื่อผลงาน
Effects of asiatic acid on spatial working memory and cell proliferation in the adult rat hippocampus.
ตีพิมพ์ใน
Nutrients 2015; 7 (10): 8413-23.
จริยา ชมวารินทร์

จริยา ชมวารินทร์, ภาควิชาจุลชีววิทยา

ปีที่ได้รับรางวัล
2551
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภท Biomedical Research
รางวัลที่
3
ชื่อผลงาน
Application of duplex-PCR in rapid and reliable detection of toxigenic Vibrio cholera in water samples in Thailand
ตีพิมพ์ใน
The Journal of general and applied microbiology 2007; 53:229-237.
ปีที่ได้รับรางวัล
2544
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภท Biomedical Research
รางวัลที่
3
ชื่อผลงาน
Development of EIA for detection of Chlamydia trachomatis in genital specimens.
ตีพิมพ์ใน
Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2000 Mar; 31(1):96-103.
จามรี ธีรตกุลพิศาล

จามรี ธีรตกุลพิศาล, ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

ปีที่ได้รับรางวัล
2558
ระดับรางวัล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อรางวัล
รางวัลนักวิจัยระดับเหรียญทอง
ชื่อผลงาน
รางวัลนักวิจัยระดับเหรียญทอง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ปีที่ได้รับรางวัล
2551
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภท Clinical Research
รางวัลที่
1
ชื่อผลงาน
Efficacy of Dexamethasone Injection for Acute Bronchiolitis in Hospitalized Children: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial.
ตีพิมพ์ใน
Pediatric pulmonology 2007; 42:433-439.
ปีที่ได้รับรางวัล
2544
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภท Clinical Research
รางวัลที่
3
ชื่อผลงาน
Survey of the prevalence of asthma, allergic rhinitis and eczema in schoolchildren from Khonkaen University, Northeast Thailand: an ISAAC study.
ตีพิมพ์ใน
Asian Pac J Allergy Immunol. 2000 Dec; 18(4):187-94.
ปีที่ได้รับรางวัล
2542
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภท Clinical Research
รางวัลที่
3
ชื่อผลงาน
Prediction of Idiopathic Respiratory Distress Syndrome by the Stable Microbubble Test on Gastric Aspirate..
ตีพิมพ์ใน
Pediatric Pulmonary. 1998; 25:383-389.
จาริญญ์ จินดาประเสริฐ

จาริญญ์ จินดาประเสริฐ, ภาควิชาอายุรศาสตร์

ปีที่ได้รับรางวัล
2565
ระดับรางวัล
นานาชาติ
ชื่อรางวัล
World’s Top 2% Scientists 2022
ชื่อผลงาน
single recent year data ใช้ข้อมูล citation ตลอดทั้งปี 2021
ปีที่ได้รับรางวัล
2563
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านคลินิก อายุไม่เกิน 40 ปี
รางวัลที่
1
ปีที่ได้รับรางวัล
2563
ระดับรางวัล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อรางวัล
รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับเงิน (Silver Research Award)
ปีที่ได้รับรางวัล
2562
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภทผลงาน Clinical research อายุไม่เกิน 40 ปี
รางวัลที่
1
ชื่อผลงาน
The impact of skeletal muscle mass on survival outcome in biliary tract cancer patients.
ตีพิมพ์ใน
PLoS ONE 2018;13(10):e0204985.
ปีที่ได้รับรางวัล
2561
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภทผลงาน Clinical research อายุไม่เกิน 40 ปี
รางวัลที่
2
ชื่อผลงาน
Programmed death-ligand 1 (PD-L1) expression associated with a high neutrophil/lymphocyte ratio in cholangiocarcinoma.
ตีพิมพ์ใน
Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 2017; 18 (6) : 1671 – 1674.
Post Images

จินตนา พัวไพโรจน์, คลังเลือดกลาง

ปีที่ได้รับรางวัล
2566
ระดับรางวัล
นานาชาติ
ชื่อรางวัล
ทดสอบ
รางวัลที่
1
ชื่อผลงาน
ทดสอบ
ตีพิมพ์ใน
ทดสอบ
จินตนาภรณ์ วัฒนธร

จินตนาภรณ์ วัฒนธร, ภาควิชาสรีรวิทยา

ปีที่ได้รับรางวัล
2565
ระดับรางวัล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อรางวัล
รางวัลนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน (Sarasin Honorable Research Award)
ปีที่ได้รับรางวัล
2565
ระดับรางวัล
นานาชาติ
ชื่อรางวัล
รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal) จากงาน “2022 Shanghai International Invention and Innovation Exhibition”
ชื่อผลงาน
“การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากมะม่วงหิมพานต์ในรูปอาหารสุขภาพ”
ปีที่ได้รับรางวัล
2562
ระดับรางวัล
ชาติ
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น จากสภาวิจัยแห่งชาติ 2562
ชื่อผลงาน
รางวัลผลงานวิจัย "โจ๊กสุขภาพเพื่อเพิ่มความจำและบำรุงกระดูกสำหรับวัยทองและผู้สูงอายุ"
ปีที่ได้รับรางวัล
2557
ระดับรางวัล
ชาติ
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ในการประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 3 2557
ปีที่ได้รับรางวัล
2557
ระดับรางวัล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อรางวัล
รางวัลนักวิจัยระดับเหรียญเงิน
ชื่อผลงาน
รางวัลนักวิจัยระดับเหรียญเงิน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จุฬาลักษณ์ พรหมศร

จุฬาลักษณ์ พรหมศร, ภาควิชารังสีวิทยา

ปีที่ได้รับรางวัล
2563
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภทผลงาน Clinical research อายุ 40 ปีขึ้นไป
รางวัลที่
3
ชื่อผลงาน
Evaluation of the diagnostic performance of apparent diffusion coefficient (ADC) values on diffusion-weighted magnetic resonance imaging (DWI) in differentiating between benign and metastatic lymph nodes in cases of cholangiocarcinoma.
ตีพิมพ์ใน
Abdominal Radiology 2019; 44(2): 473-481.
ฉัตรเลิศ พงษ์ไชยกุล

ฉัตรเลิศ พงษ์ไชยกุล, ภาควิชาอายุรศาสตร์

ปีที่ได้รับรางวัล
2564
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลนักจัยดีเด่นด้านคลินิก อายุ 40 ปีขึ้นไป
รางวัลที่
1
ปีที่ได้รับรางวัล
2562
ระดับรางวัล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อรางวัล
รางวัลนักวิจัยระดับเหรียญทอง
ชื่อผลงาน
รางวัลนักวิจัยระดับเหรียญทอง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ปีที่ได้รับรางวัล
2554
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยด้านการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการสร้างเสริม หรือ แก้ปัญหาสุขภาพของประชาชน
ชื่อผลงาน
โมโนแกรม (Monogram) ทำนายการเกิดโรคกระดูกพรุนในสตรีวัยหมดระดู
ปีที่ได้รับรางวัล
2554
ระดับรางวัล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อรางวัล
รางวัลนักวิจัยระดับเหรียญเงิน
ชื่อผลงาน
รางวัลนักวิจัยระดับเหรียญเงิน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ปีที่ได้รับรางวัล
2552
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุดประเภท Original Article
รางวัลที่
2
ชื่อผลงาน
Asymptomatic vertebral deformity as a major risk factor for subsequent fractures and mortality: A long-term prospective study.
ตีพิมพ์ใน
Journal of Bone and Mineral Research; 2005 Aug; 20(8): 1349-55.
ปีที่ได้รับรางวัล
2551
ระดับรางวัล
ชาติ
ชื่อรางวัล
รางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อผลงาน
โนโมแกรมสำหรับทำนายการเกิดโรคกระดูกพรุนโดยใช้อายุ น้ำหนักและการตรวจอัลตร้าซาวด์ส้นเท้า
ปีที่ได้รับรางวัล
2551
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์สูงสุด
รางวัลที่
1
ปีที่ได้รับรางวัล
2550
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภท Clinical Research
รางวัลที่
3
ชื่อผลงาน
Defining obesity by body mass index in the Thai population: An epidemiology study.
ตีพิมพ์ใน
Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition 2006; 15(3):293-299.
ปีที่ได้รับรางวัล
2549
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภท Clinical Research
รางวัลที่
1
ชื่อผลงาน
Contribution of lean tissue mass to the urban-rural difference in bone mineral density.
ตีพิมพ์ใน
Osteoporosis International. 2005; 16(12):1761-1768.
ปีที่ได้รับรางวัล
2548
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภท Clinical Research
รางวัลที่
1
ชื่อผลงาน
Development and validation of new clinical risk index for prediction of osteoporosis in Thai women.
ตีพิมพ์ใน
J Med Assoc Thai 2004 Aug; 87(8):910-6
ชวนชม สกนธวัฒน์

ชวนชม สกนธวัฒน์, ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

ปีที่ได้รับรางวัล
2541
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภท Clinical Research
รางวัลที่
3
ชื่อผลงาน
Promoting condom-only brothels through solidarity and support for brothel managers.
ตีพิมพ์ใน
Int-J-STD & AIDS. 1997 Jan; 8(1):40-3.
ชวลิต ไพโรจน์กุล

ชวลิต ไพโรจน์กุล, ภาควิชาพยาธิวิทยา

ปีที่ได้รับรางวัล
2557
ระดับรางวัล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อรางวัล
รางวัลนักวิจัยระดับเพชร
ชื่อผลงาน
รางวัลนักวิจัยระดับเพชร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ปีที่ได้รับรางวัล
2554
ระดับรางวัล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อรางวัล
รางวัลนักวิจัยระดับเหรียญทอง
ชื่อผลงาน
รางวัลนักวิจัยระดับเหรียญทอง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ชัยศิริ วงศ์คำ

ชัยศิริ วงศ์คำ, ภาควิชาชีวเคมี

ปีที่ได้รับรางวัล
2558
ระดับรางวัล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อรางวัล
รางวัลนักวิจัยระดับเพชร
ชื่อผลงาน
รางวัลนักวิจัยระดับเพชร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ปีที่ได้รับรางวัล
2557
ระดับรางวัล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อรางวัล
รางวัลนักวิจัยระดับเพชร
ชื่อผลงาน
รางวัลนักวิจัยระดับเพชร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ปีที่ได้รับรางวัล
2554
ระดับรางวัล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อรางวัล
รางวัลนักวิจัยระดับเหรียญทอง
ชื่อผลงาน
รางวัลนักวิจัยระดับเหรียญทอง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ชิงชิง ฟูเจริญ

ชิงชิง ฟูเจริญ, ภาควิชาอายุรศาสตร์

ปีที่ได้รับรางวัล
2564
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภทผลงาน Clinical research อายุ 40 ปีขึ้นไป
รางวัลที่
1
ชื่อผลงาน
Prevalence and predictors of proton pump inhibitor partial response in gastroesophageal reflux disease in systemic sclerosis: a prospective study
ตีพิมพ์ใน
Scientific Reports 2020; 10(1): Article number 769.
ปีที่ได้รับรางวัล
2564
ระดับรางวัล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อรางวัล
รางวัลนักวิจัยระดับทอง (Gold Research Award)
ชื่อผลงาน
รางวัลนักวิจัยระดับทอง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ปีที่ได้รับรางวัล
2562
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
นักวิจัยดีเด่น ด้านคลีนิก (อายุ 40 ปีขึ้นไป)
ปีที่ได้รับรางวัล
2562
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภท Clinical Research อายุ 40 ปีขึ้นไป
รางวัลที่
2
ชื่อผลงาน
Clinical characteristics and mortality rate of Thai elderly-onset systemic sclerosis.
ตีพิมพ์ใน
JournalClinical and Experimental Rheumatology 2018;36(4):S76-S81.
ปีที่ได้รับรางวัล
2561
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภท Clinical Research อายุ 40 ปีขึ้นไป
รางวัลที่
2
ชื่อผลงาน
Effectiveness of add-on therapy with domperidone vs alginic acid in proton pump inhibitor partial response gastro-oesophageal reflux disease in systemic sclerosis: randomized placebo-controlled trial.
ตีพิมพ์ใน
Rheumatology (Oxford, England) 2017; 56 (2) : 214-222.
ปีที่ได้รับรางวัล
2559
ระดับรางวัล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อรางวัล
รางวัลนักวิจัยระดับเหรียญเงิน
ชื่อผลงาน
รางวัลนักวิจัยระดับเหรียญเงิน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ปีที่ได้รับรางวัล
2556
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
นักวิจัยรุ่นใหม่ ด้านคลีนิก 
ชื่อผลงาน
จำนวนผลงานที่ตีพิมพ์ใน Indexed Journal ปี 2012(ที่เข้าข่ายพิจารณา) : 17 เรื่อง
ฐปนวงศ์ มิตรสูงเนิน

ฐปนวงศ์ มิตรสูงเนิน, ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน(โครงการจัดตั้ง)

ปีที่ได้รับรางวัล
2564
ระดับรางวัล
ชาติ
ชื่อรางวัล
รางวัลการวิจัย วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ประเภทรางวัล “ผลงานวิจัยดีเด่น”
ชื่อผลงาน
Precourse Preparation Using a Serious Smartphone Game on Advance Life Support Knowledge and skill: Ramdomized Controlled Trial
ณรงค์ เอื้อวิชญาแพทย์

ณรงค์ เอื้อวิชญาแพทย์, ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

ปีที่ได้รับรางวัล
2565
ระดับรางวัล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อรางวัล
รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับเงิน (Silver Research Award)
ชื่อผลงาน
รางวัลนักวิจัยระดับเงิน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ปีที่ได้รับรางวัล
2551
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์สูงสุด
รางวัลที่
2
ณรงค์ ขันตีแก้ว

ณรงค์ ขันตีแก้ว, ภาควิชาศัลยศาสตร์

ปีที่ได้รับรางวัล
2560
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยด้านการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการสร้างเสริม หรือ แก้ปัญหาสุขภาพของประชาชน
ชื่อผลงาน
Cohort Profile: cholangiocarcinoma screening and care program (CASCAP).
ตีพิมพ์ใน
BMC Cancer 2015; 15(1): number 459.
ปีที่ได้รับรางวัล
2558
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภท Clinical Research อายุ 40 ปีขึ้นไป
รางวัลที่
3
ชื่อผลงาน
Surgical management of perihilar cholangiocarcinoma: A Khon Kaen experience.
ตีพิมพ์ใน
J HEPATO-BIL-PAN SCI 2014: 21(8); 521-4.
ปีที่ได้รับรางวัล
2557
ระดับรางวัล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อรางวัล
รางวัลนักวิจัยระดับเหรียญเงิน
ชื่อผลงาน
รางวัลนักวิจัยระดับเหรียญเงิน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ณัฐชา ภัทรผดุงกิจ

ณัฐชา ภัทรผดุงกิจ, ภาควิชาพยาธิวิทยา

ปีที่ได้รับรางวัล
2562
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภท Biomedical Research อายุ 40 ปีขึ้นไป
รางวัลที่
3
ชื่อผลงาน
Comparative analysis of modified liquid-based cytology and CytoRich Red preparation in assessment of serous effusion for cancer diagnosis
ตีพิมพ์ใน
Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 2018;19(6):1571-1575.
ณัฐติยา เตียวตระกูล

ณัฐติยา เตียวตระกูล, ภาควิชาอายุรศาสตร์

ปีที่ได้รับรางวัล
2565
ระดับรางวัล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อรางวัล
รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับเงิน (Silver Research Award)
ชื่อผลงาน
รางวัลนักวิจัยระดับเงิน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ปีที่ได้รับรางวัล
2558
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
นักวิจัยดีเด่น ด้านคลีนิก (อายุไม่เกิน 40 ปี)
ชื่อผลงาน
จำนวนผลงานที่ตีพิมพ์ใน Indexed Journal ปี 2014 (ที่เข้าข่ายพิจารณา) : 2 เรื่อง
ปีที่ได้รับรางวัล
2558
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภท Clinical Research อายุไม่เกิน 40 ปี
รางวัลที่
1
ชื่อผลงาน
Clinical characteristics and treatment outcomes in patients with Helicobacter pylori-positive chronic immune thrombocytopenic purpura.
ตีพิมพ์ใน
Platelets 2014; 25(7); 548-51.
ทรงขวัญ ศิลารักษ์

ทรงขวัญ ศิลารักษ์, ภาควิชาอายุรศาสตร์

ปีที่ได้รับรางวัล
2548
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภท Case report/Epidemiology
รางวัลที่
1
ชื่อผลงาน
Resolution of left atrial thrombus after 6months of Anticoagulation in Candidates of percutaneous transvenous.
ตีพิมพ์ใน
Ann Intern Med 2004;140:101-105
ปีที่ได้รับรางวัล
2546
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภท Clinical Research
รางวัลที่
4
ชื่อผลงาน
Resolution of left atrial trombi with anticoagulant therapy in candidates for percutaneous transvenouns mitral commissurotomy.
ตีพิมพ์ใน
Journal of the Heart Valve Disease 2002; 11:346-352
ปีที่ได้รับรางวัล
2545
ระดับรางวัล
ชาติ
ชื่อรางวัล
รางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อผลงาน
โมเดลทำนายสำหรับพยากรณ์ความน่าจะเป็นในการหายไปของลิ่มเลือดในห้องหัวใจเอเตรียมซ้ายหลังได้รับยาต้านการแข็งตัวของเลือดในผู้ป่วยลิ้นไมตรัลตีบก่อนจะทำการขยายลิ้นหัวใจด้วยบอลลูน
ปีที่ได้รับรางวัล
2544
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภท Clinical Research
รางวัลที่
1
ชื่อผลงาน
Left ventricular hypertrophy and clinical outcome in CAPD patients.
ตีพิมพ์ใน
Perit Dial Int. 2000 Jul-Aug; 20(4):461-6.
ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล

ทรงศักดิ์ เกียรติชูสกุล, ภาควิชาอายุรศาสตร์

ปีที่ได้รับรางวัล
2559
ระดับรางวัล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อรางวัล
รางวัลนักวิจัยระดับเหรียญเงิน
ชื่อผลงาน
รางวัลนักวิจัยระดับเหรียญเงิน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ปีที่ได้รับรางวัล
2552
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภท Clinical Research
รางวัลที่
3
ชื่อผลงาน
Predictive factors of Systemic Embolism in Patients with Mitral Stenosis in Sinus Rhythm.
ตีพิมพ์ใน
Journal of the Medical Association of Thailand 2008; 90(1):44-49.
ปีที่ได้รับรางวัล
2551
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภท Clinical Research
รางวัลที่
3
ชื่อผลงาน
Predictions of In-Hospital Mortality in Non-ST Elevation Acute Coronary Syndrome in Thai Acute Corony Syndrome Registry (TACSR).
ตีพิมพ์ใน
Journal of the Medical Association of Thailand 2007; 90:41-50.
ทวุธ รัตนทิพย์

ทวุธ รัตนทิพย์, ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

ปีที่ได้รับรางวัล
2566
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภทผลงาน Biomedical researchอายุ 40 ปีขึ้นไป
รางวัลที่
2
ชื่อผลงาน
Structural characterization, antioxidant activity, and protective effect against hydrogen peroxide-induced oxidative stress of chemically degraded Gracilaria fisheri sulfated galactans.
ตีพิมพ์ใน
International Journal of Biological Macromolecules 2022; 206: 51-63.
ทิพยา เอกลักษณานันท์

ทิพยา เอกลักษณานันท์, ภาควิชาจุลชีววิทยา

ปีที่ได้รับรางวัล
2557
ระดับรางวัล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อรางวัล
รางวัลนักวิจัยระดับเหรียญเงิน
ชื่อผลงาน
รางวัลนักวิจัยระดับเหรียญเงิน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ธงชัย ประฏิภาณวัตร

ธงชัย ประฏิภาณวัตร, ภาควิชาอายุรศาสตร์

ปีที่ได้รับรางวัล
2554
ระดับรางวัล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อรางวัล
รางวัลนักวิจัยระดับเหรียญเงิน
ชื่อผลงาน
รางวัลนักวิจัยระดับเหรียญเงิน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ธิดารัตน์ บุญมาศ

ธิดารัตน์ บุญมาศ, ภาควิชาปรสิตวิทยา

ปีที่ได้รับรางวัล
2557
ระดับรางวัล
ชาติ
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ในการประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 3 2557
ปีที่ได้รับรางวัล
2557
ระดับรางวัล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อรางวัล
รางวัลนักวิจัยระดับเหรียญทอง
ชื่อผลงาน
รางวัลนักวิจัยระดับเหรียญทอง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ปีที่ได้รับรางวัล
2556
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
นักวิจัยรุ่นใหม่ ด้านปรีคลีนิก
ชื่อผลงาน
จำนวนผลงานที่ตีพิมพ์ใน Indexed Journal ปี 2012(ที่เข้าข่ายพิจารณา) : 54 เรื่อง
ปีที่ได้รับรางวัล
2554
ระดับรางวัล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อรางวัล
รางวัลนักวิจัยระดับเหรียญเงิน
ชื่อผลงาน
รางวัลนักวิจัยระดับเหรียญเงิน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
นรงฤทธิ์ เกษมทรัพย์

นรงฤทธิ์ เกษมทรัพย์, ภาควิชาอายุรศาสตร์

ปีที่ได้รับรางวัล
2565
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภท Clinical research (นักวิจัยอายุ 40 ปีขึ้นไป)
รางวัลที่
2
ชื่อผลงาน
The epidemiology of Guillain-Barré syndrome in Thailand over 13 years (2005-2017): A nationwide population-based retrospective cohort study.
ตีพิมพ์ใน
Journal of the Peripheral Nervous System 2021; 26(2): 202-208.
ปีที่ได้รับรางวัล
2562
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภท Clinical research (นักวิจัยอายไม่เกินุ 40 ปี)
รางวัลที่
2
ชื่อผลงาน
Impact of Intravenous Thrombolysis on Length of Hospital Stay in Acute Ischemic Stroke.
ตีพิมพ์ใน
Neuropsychiatric Disease and Treatment 2018;14:259-264.
นฤมล เชาว์สุวรรณกิจ

นฤมล เชาว์สุวรรณกิจ, สำนักงานการแพทย์

ปีที่ได้รับรางวัล
2564
ระดับรางวัล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อรางวัล
รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับเงิน (Silver Research Award)
ชื่อผลงาน
รางวัลนักวิจัยระดับเงิน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
นิตย์สุภา  วัฒนชัย

นิตย์สุภา วัฒนชัย, เภสัชวิทยา

ปีที่ได้รับรางวัล
2561
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภทผลงาน Biomedical research อายุไม่เกิน 40 ปี
รางวัลที่
1
ชื่อผลงาน
The impact of non-genetic and genetic factors on a stable warfarin dose in Thai patients.
ตีพิมพ์ใน
European Journal of Clinical Pharmacology 2017; 73 (8) : 973-980.
นิษณา นามวาท

นิษณา นามวาท, ภาควิชาชีวเคมี

ปีที่ได้รับรางวัล
2561
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
นักวิจัยดีเด่น ด้านปรีคลีนิก (อายุ 40 ปีขึ้นไป)
ปีที่ได้รับรางวัล
2558
ระดับรางวัล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อรางวัล
รางวัลนักวิจัยระดับเหรียญเงิน
ชื่อผลงาน
รางวัลนักวิจัยระดับเหรียญเงิน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ปีที่ได้รับรางวัล
2558
ระดับรางวัล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อรางวัล
รางวัลนักวิจัยระดับเหรียญเงิน
ชื่อผลงาน
รางวัลนักวิจัยระดับเหรียญเงิน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ปีที่ได้รับรางวัล
2557
ระดับรางวัล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อรางวัล
รางวัลนักวิจัยระดับเหรียญเงิน
ชื่อผลงาน
รางวัลนักวิจัยระดับเหรียญเงิน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ปีที่ได้รับรางวัล
2549
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภท Biomedical Research
รางวัลที่
1
ชื่อผลงาน
Drug sensitivity and drug resistance profiles of human intrahepatic cholangiocarcinoma cell lines.
ตีพิมพ์ใน
World Journal of Gastroenterolgy. 2005; 11(18):2748-2753.
บรรจบ ศรีภา

บรรจบ ศรีภา, ภาควิชาพยาธิวิทยา

ปีที่ได้รับรางวัล
2565
ระดับรางวัล
นานาชาติ
ชื่อรางวัล
รางวัลนักวิจัยดีเด่น
ชื่อผลงาน
Top 2% scientists by Elsevier, Inc. The selection is based on the top 100,000 scientists by c-score (with and without self-citations) or a percentile rank of 2% or above in the sub-field. 195,605 scientists are included in the career-long database and 200,409 scientists are included in the single recent year dataset.
ปีที่ได้รับรางวัล
2565
ระดับรางวัล
นานาชาติ
ชื่อรางวัล
Top 2% ของโลก (World’s Top 2% Scientists by Stanford University)
ชื่อผลงาน
กลุ่มที่ 1.จำแนกตามผลกระทบการอ้างอิงตลอดอาชีพวิทยาศาสตร์ (career-long citation impact) โดยใช้ค่า c-score ประเภท Career-long data ใช้ข้อมูลอ้างอิง ตั้งแต่ปี 1996-2021 (Mycology & Parasitology )
ปีที่ได้รับรางวัล
2565
ระดับรางวัล
นานาชาติ
ชื่อรางวัล
Top 2% ของโลก (World’s Top 2% Scientists by Stanford University)
ชื่อผลงาน
กลุ่มที่ 2.จำแนกตามผลกระทบการอ้างอิงเฉพาะปี 2020 (citation impact during the single calendar year 2020) โดยใช้ค่า c-score ประเภท single recent year data โดยใช้ข้อมูลอ้างอิง ตลอดทั้งปี 2021 (Mycology & Parasitology)
ปีที่ได้รับรางวัล
2565
ระดับรางวัล
นานาชาติ
ชื่อรางวัล
World’s Top 2% Scientists 2022
ชื่อผลงาน
Career-long data ใช้ข้อมูล citation ตั้งแต่ปี 1996-2021
ปีที่ได้รับรางวัล
2565
ระดับรางวัล
นานาชาติ
ชื่อรางวัล
World’s Top 2% Scientists 2022
ชื่อผลงาน
single recent year data ใช้ข้อมูล citation ตลอดทั้งปี 2021
ปีที่ได้รับรางวัล
2564
ระดับรางวัล
นานาชาติ
ชื่อรางวัล
World’s Top 2% Scientists จากการจัดอันดับโดย Stanford University ปี 2021
ชื่อผลงาน
สาขาวิชาพยาธิวิทยาได้ลำดับที่ 68 จากจำนวนนักวิจัยทั้งหมด 24,819 คน ในสาขา Mycology & parasitology
ปีที่ได้รับรางวัล
2559
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุดประเภท Review Article
รางวัลที่
1
ชื่อผลงาน
The tumorigenic liver fluke Opisthorchis viverrini - multiple pathways to cancer.
ตีพิมพ์ใน
Trends in Parasitology 2012; 28 (10): 395-470.
ปีที่ได้รับรางวัล
2558
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุดประเภท Review Article
รางวัลที่
1
ชื่อผลงาน
The tumorigenic liver fluke Opisthorchis viverrini - multiple pathways to cancer.
ตีพิมพ์ใน
Trends in Parasitology 2012; 28 (10): 395-470.
ปีที่ได้รับรางวัล
2558
ระดับรางวัล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อรางวัล
รางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศด้านการวิจัย
ชื่อผลงาน
รางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศด้านการวิจัย จากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่ได้รับรางวัล
2557
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุดประเภท Review Article
รางวัลที่
1
ชื่อผลงาน
Liver fluke induces cholangiocarcinoma.
ตีพิมพ์ใน
PLoS Medicine 2007; 4 (7) : 1148-1155.
ปีที่ได้รับรางวัล
2556
ระดับรางวัล
ชาติ
ชื่อรางวัล
ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย-เมธีวิจัยอาวุโส สาขา: วิทยาศาสตร์การแพทย์ (พยาธิวิทยา)
ปีที่ได้รับรางวัล
2556
ระดับรางวัล
ชาติ
ชื่อรางวัล
รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2556
ชื่อผลงาน
ได้ค้นพบกลไกทางอิมมูโนพยาธิวิทยาที่ทำให้เกิดการอักเสบรอบท่อน้ำดีที่ติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับ ซึ่งนำไปสู่การเกิดมะเร็งท่อน้ำดี พร้อมจัดตั้ง "ละว้าโมเดล" โครงการต้นแบบเพื่อควบคุม และป้องกันพยาธิใบไม้ตับแบบบูรณาการในพื้นที่ระบาดเพื่อศึกษาหาแนวทางในการควบคุมและป้องกันด้วยงิถีนิเวศสุขภาพ โดยศึกษาเชื่อมโยงแบบครบวงจรทั้งวงจรพยาธิ พาหะ ระบบนิเวศ และคน แบบชุมชนมีส่วนร่วม
ปีที่ได้รับรางวัล
2556
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุดประเภท Review Article
รางวัลที่
1
ชื่อผลงาน
Cholangiocarcinoma: lessons from Thailand.
ตีพิมพ์ใน
Current Opinion in Gastroenterology 2008; 24: 349-56.
ปีที่ได้รับรางวัล
2556
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุดประเภท Review Article
รางวัลที่
3
ชื่อผลงาน
Food-Borne Trematodiases in Southeast Asia: Epidemiology, Pathology, Clinical Manifestation and Control
ตีพิมพ์ใน
Advances in Parasitolgy 2010; 72:305-350.
ปีที่ได้รับรางวัล
2555
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุดประเภท Review Article
รางวัลที่
1
ชื่อผลงาน
Liver fluke induces cholangiocarcinoma.
ตีพิมพ์ใน
The Public Library of Science: Medicine 2007; 4:1148-1155.
ปีที่ได้รับรางวัล
2555
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุดประเภท Review Article
รางวัลที่
2
ชื่อผลงาน
Cholangiocarcinoma: lessons from Thailand.
ตีพิมพ์ใน
Current Opinion in Gastroenterology 2008; 24: 349-56.
ปีที่ได้รับรางวัล
2555
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุดประเภท Review Article
รางวัลที่
3
ชื่อผลงาน
Food-Borne Trematodiases in Southeast Asia: Epidemiology, Pathology, Clinical Manifestation and Control
ตีพิมพ์ใน
Advances in Parasitolgy 2010; 72:305-350.
ปีที่ได้รับรางวัล
2554
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุดประเภท Review Article
รางวัลที่
1
ชื่อผลงาน
Liver fluke induces cholangiocarcinoma.
ตีพิมพ์ใน
The Public Library of Science: Medicine 2007; 4:1148-1155.
ปีที่ได้รับรางวัล
2554
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุดประเภท Review Article
รางวัลที่
2
ชื่อผลงาน
Food-Borne Trematodiases in Southeast Asia: Epidemiology, Pathology, Clinical Manifestation and Control
ตีพิมพ์ใน
Advances in Parasitolgy 2010; 72:305-350.
ปีที่ได้รับรางวัล
2554
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุดประเภท Review Article
รางวัลที่
3
ชื่อผลงาน
Food-Borne Trematodiases in Southeast Asia: Epidemiology, Pathology, Clinical Manifestation and Control
ตีพิมพ์ใน
Advances in Parasitolgy 2010; 72:305-350.
ปีที่ได้รับรางวัล
2554
ระดับรางวัล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อรางวัล
รางวัลนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน
ชื่อผลงาน
รางวัลนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ปีที่ได้รับรางวัล
2553
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุดประเภท Review Article
รางวัลที่
1
ชื่อผลงาน
Liver fluke induces cholangiocarcinoma.
ตีพิมพ์ใน
PLoS Medicine 2007; 4: e201.
ปีที่ได้รับรางวัล
2553
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุดประเภท Review Article
รางวัลที่
3
ชื่อผลงาน
Cholangiocarcinoma: lessons from Thailand.
ตีพิมพ์ใน
Current Opinion in Gastroenterology 2008; 24: 349-56.
ปีที่ได้รับรางวัล
2553
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
นักวิจัยดีเด่น ด้านปรีคลีนิก
ชื่อผลงาน
จำนวนผลงานที่ตีพิมพ์ใน Indexed Journal ปี2552 (ที่เข้าข่ายพิจารณา): 10 เรื่อง
ปีที่ได้รับรางวัล
2553
ระดับรางวัล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อรางวัล
รางวัลนักวิจัยระดับเหรียญทอง
ชื่อผลงาน
รางวัลนักวิจัยระดับเหรียญทอง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ปีที่ได้รับรางวัล
2552
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุดประเภท Review Article
รางวัลที่
1
ชื่อผลงาน
Liver fluke induces cholangiocarcinoma.
ตีพิมพ์ใน
PLoS Medicine 2007; 4: e201.
ปีที่ได้รับรางวัล
2544
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภท Biomedical Research
รางวัลที่
1
ชื่อผลงาน
Localisation of parasite antigens and inflammatory responses in experimental opisthorchiasis.
ตีพิมพ์ใน
Int J Parasitol. 2000 May; 30(6):735-40.
บัณฑิต ชุมวรฐายี

บัณฑิต ชุมวรฐายี, ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

ปีที่ได้รับรางวัล
2562
ระดับรางวัล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อรางวัล
รางวัลนักวิจัยระดับเหรียญทอง
ชื่อผลงาน
รางวัลนักวิจัยระดับเหรียญทอง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ปีที่ได้รับรางวัล
2557
ระดับรางวัล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อรางวัล
รางวัลนักวิจัยระดับเหรียญเงิน
ชื่อผลงาน
รางวัลนักวิจัยระดับเหรียญเงิน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ปณิตา ลิมปะวัฒนะ

ปณิตา ลิมปะวัฒนะ, ภาควิชาอายุรศาสตร์

ปีที่ได้รับรางวัล
2566
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุด
ชื่อผลงาน
Mild Cognitive Impairment in Clinical Practice: A Review Article.
ตีพิมพ์ใน
American Journal of Alzheimer's Disease and other Dementias 2018; 33(8): 500-507.
ปีที่ได้รับรางวัล
2565
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภท Clinical research (นักวิจัยอายุ 40 ปีขึ้นไป)
รางวัลที่
3
ชื่อผลงาน
Comparison of four pressure ulcer risk assessment tools in critically ill patients.
ตีพิมพ์ใน
Nursing in Critical Care 2021; 26(1): 48-54.
ปีที่ได้รับรางวัล
2565
ระดับรางวัล
นานาชาติ
ชื่อรางวัล
Top 2% ของโลก (World’s Top 2% Scientists by Stanford University)
ชื่อผลงาน
กลุ่มที่ 2.จำแนกตามผลกระทบการอ้างอิงเฉพาะปี 2020 (citation impact during the single calendar year 2020) โดยใช้ค่า c-score ประเภท single recent year data โดยใช้ข้อมูลอ้างอิง ตลอดทั้งปี 2021 (General & Internal Medicine)
ปีที่ได้รับรางวัล
2565
ระดับรางวัล
นานาชาติ
ชื่อรางวัล
World’s Top 2% Scientists 2022
ชื่อผลงาน
single recent year data ใช้ข้อมูล citation ตลอดทั้งปี 2021
ปีที่ได้รับรางวัล
2564
ระดับรางวัล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อรางวัล
รางวัลนักวิจัยระดับเพชร (Diamond Resrarcher Award)
ชื่อผลงาน
รางวัลนักวิจัยระดับเพชร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ปีที่ได้รับรางวัล
2563
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภทผลงาน Clinical research อายุ 40 ปีขึ้นไป
รางวัลที่
2
ชื่อผลงาน
Therapeutic concentration achievement and allograft survival comparing usage of conventional tacrolimus doses and CYP3A5 genotype-guided doses in renal transplantation patients.
ตีพิมพ์ใน
British Journal of Clinical Pharmacology 2019; 85(9): 1964-1973.
ปีที่ได้รับรางวัล
2561
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
นักวิจัยดีเด่น ด้านคลีนิก (อายุ 40 ปีขึ้นไป)
ปีที่ได้รับรางวัล
2561
ระดับรางวัล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อรางวัล
รางวัลนักวิจัยระดับเพชร (Diamond Resrarcher Award)
ชื่อผลงาน
รางวัลนักวิจัยระดับเพชร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ปีที่ได้รับรางวัล
2561
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภท Clinical Research อายุ 40 ปีขึ้นไป
รางวัลที่
3
ชื่อผลงาน
Frailty syndrome in ambulatory patients with COPD.
ตีพิมพ์ใน
INTERNATIONAL JOURNAL OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE 2017; 12: 1193 -1198.
ปีที่ได้รับรางวัล
2560
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภท Clinical Research อายุ 40 ปีขึ้นไป
รางวัลที่
2
ชื่อผลงาน
Can neck circumference predict metabolic syndrome? An experience from a university community.
ตีพิมพ์ใน
Endocrine Practice 2016; 22(1): 8-15.
ปีที่ได้รับรางวัล
2558
ระดับรางวัล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อรางวัล
รางวัลนักวิจัยระดับเหรียญเงิน
ชื่อผลงาน
รางวัลนักวิจัยระดับเหรียญเงิน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ปีที่ได้รับรางวัล
2557
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยด้านการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการสร้างเสริม หรือ แก้ปัญหาสุขภาพของประชาชน
ชื่อผลงาน
The Performance of the Rowland Universal Dementia Assessment Scale (RUDAS) for Cognitive Screening in a Geriatric Outpatient Setting.
ตีพิมพ์ใน
Aging Clinical and Experimental Research 2012; 24 (5): 495-500.
ปีที่ได้รับรางวัล
2557
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
นักวิจัยดีเด่น ด้านคลีนิก (อายุไม่เกิน 40 ปี)
ชื่อผลงาน
จำนวนผลงานที่ตีพิมพ์ใน Indexed Journal ปี 2013 (ที่เข้าข่ายพิจารณา) : 2 เรื่อง
ประณิธิ หงสประภาส

ประณิธิ หงสประภาส, ภาควิชาอายุรศาสตร์

ปีที่ได้รับรางวัล
2554
ระดับรางวัล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อรางวัล
รางวัลนักวิจัยระดับเหรียญเงิน
ชื่อผลงาน
รางวัลนักวิจัยระดับเหรียญเงิน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ปริวัฒน์ ภู่เงิน

ปริวัฒน์ ภู่เงิน, ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน(โครงการจัดตั้ง)

ปีที่ได้รับรางวัล
2564
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภทผลงานอื่นๆ (Medical Education)
รางวัลที่
1
ชื่อผลงาน
Precourse Preparation Using a Serious Smartphone Game on Advanced Life Support Knowledge and Skills: Randomized Controlled Trial
ตีพิมพ์ใน
Journal of Medical Internet Research 2020; 22(3): Article number e16987.
ปีที่ได้รับรางวัล
2564
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ประเภทรางวัล "ผลงานวิจัยดีเด่น" ปี 2564
ชื่อผลงาน
Precourse Preparation Using a Serious Smartphone Game on Advance Life Support Knowledge and skill: Ramdomized Controlled Trial
ปีที่ได้รับรางวัล
2563
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ประเภทรางวัล "ผลงานวิจัยดีเด่น" ปี 2563
ชื่อผลงาน
Predictors of Appropriate Antibiotic Use in Bacteremia Patients Presenting at the Emergency Department
ปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์

ปิยทัศน์ ทัศนาวิวัฒน์, ภาควิชาอายุรศาสตร์

ปีที่ได้รับรางวัล
2542
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภท Clinical Research
รางวัลที่
3
ชื่อผลงาน
Prevalence of coronary heart disease and major cardiovascular risk factors in Thailand.
ตีพิมพ์ใน
International Journal of Epidemiology. 1998; 27:405-409.
ผกากรอง ลุมพิกานนท์

ผกากรอง ลุมพิกานนท์, ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

ปีที่ได้รับรางวัล
2554
ระดับรางวัล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อรางวัล
รางวัลนักวิจัยระดับเหรียญเงิน
ชื่อผลงาน
รางวัลนักวิจัยระดับเหรียญเงิน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ปีที่ได้รับรางวัล
2539
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภท Clinical Research
รางวัลที่
3
ชื่อผลงาน
Clinical manifestations of melioidosis in children.
ตีพิมพ์ใน
Rediatr-Infect-Dis-J. 1995 Feb; 14(2):136-40.
ผกาพรรณ เกียรติชูสกุล

ผกาพรรณ เกียรติชูสกุล, ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

ปีที่ได้รับรางวัล
2549
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภท Clinical Research
รางวัลที่
3
ชื่อผลงาน
Once-Daily Gentamicin Dosing of 4 Mg/Kg/Dose in Neonates.
ตีพิมพ์ใน
Journal of the Medical Association of Thailand. 2005; 88(7):934-938.
ผิวพรรณ มาลีวงษ์

ผิวพรรณ มาลีวงษ์, ภาควิชาปรสิตวิทยา

ปีที่ได้รับรางวัล
2562
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยด้านการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการสร้างเสริม หรือ แก้ปัญหาสุขภาพของประชาชน
ชื่อผลงาน
Development and evaluation of a rapid diagnostic immunochromatographic device to detect antibodies in sera from intestinal capillariasis cases.
ตีพิมพ์ใน
Parasitology Research 2017;116(9):2443-2447.
ปีที่ได้รับรางวัล
2558
ระดับรางวัล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อรางวัล
รางวัลนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน
ชื่อผลงาน
รางวัลนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ปีที่ได้รับรางวัล
2557
ระดับรางวัล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อรางวัล
รางวัลนักวิจัยระดับเพชร
ชื่อผลงาน
รางวัลนักวิจัยระดับเพชร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ปีที่ได้รับรางวัล
2551
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยด้านการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการสร้างเสริม หรือ แก้ปัญหาสุขภาพของประชาชน
ชื่อผลงาน
Potential use of Trichinella spiralis antigen for serodiagnosis of human capillariasis philippinensis by immunoblot analysis
ตีพิมพ์ใน
Parasitology Research. 2006 Dec 7;1-5
ปีที่ได้รับรางวัล
2550
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภท Biomedical Research
รางวัลที่
1
ชื่อผลงาน
Opisthorchis viverrini: Influence of maternal infection in hamsters on offspring infected with homologous parasite and their IgG antibody response.
ตีพิมพ์ใน
Experimental Parasitology 2006 Jun; 113(2):67-74.
ปีที่ได้รับรางวัล
2549
ระดับรางวัล
ชาติ
ชื่อรางวัล
รางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อผลงาน
ศักยภาพของ Trichinella spiralis antigen ในการวินิจฉัยทางน้ำเหลืองวิทยาต่อโรค capillariasis philippinensis ในคนโดยวิธี immunoblot analysis
ปีที่ได้รับรางวัล
2549
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภท Biomedical Research
รางวัลที่
1
ชื่อผลงาน
Potent epitopes derived from Fasciola gigantic cathepsin L1 in peptide-based immunoassay for the serodiagnosis of human fascioliasis.
ตีพิมพ์ใน
Diagnostic Microbiology and Infectious Disease. 2005; 53(2):125-129.
ปีที่ได้รับรางวัล
2548
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภท Biomedical Research
รางวัลที่
3
ชื่อผลงาน
Genomic characterization of lung flukes, Paragonimus heterotremus, P.siamensis, P.harinasutai, P.bangkokensis by RAPD markers.
ตีพิมพ์ใน
Veterinary Parasitology 124 (2004) 55-64
ปีที่ได้รับรางวัล
2545
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภท Biomedical Research
รางวัลที่
1
ชื่อผลงาน
In vitro excystation of Paragonimus heterotremus metacercariae
ตีพิมพ์ใน
Journal of Parasitology. 2001 Oct;87(5):1184-86
พจน์ ศรีบุญลือ

พจน์ ศรีบุญลือ, ภาควิชาชีวเคมี

ปีที่ได้รับรางวัล
2542
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภท Biomedical Research
รางวัลที่
2
ชื่อผลงาน
An indirect method for urinary oxalate extimation.
ตีพิมพ์ใน
Clinical Chimica Acta 1998; 273:59-68.
ปีที่ได้รับรางวัล
2542
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภท Clinical Research
รางวัลที่
3
ชื่อผลงาน
Nutrition potassium status of healthy adult males residing in the rural northeast Thailand.
ตีพิมพ์ใน
J Med Assoc Thai. 1998 Mar; 81(3):223-232.
ปีที่ได้รับรางวัล
2540
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
Some aspects of citrate metabolism in renal-stone patients from northeastern Thailand.
รางวัลที่
3
ชื่อผลงาน
J-Med-Assoc-Thai. 1996 Feb;79(11):737-43
พรรณทิพา ว่องไว

พรรณทิพา ว่องไว, ภาควิชาจักษุวิทยา

ปีที่ได้รับรางวัล
2559
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภท Clinical Research อายุไม่เกิน 40 ปี
รางวัลที่
1
ชื่อผลงาน
A store-and-forward telemedicine for retinopathy of prematurity screen: Is it cost-effective in Thailand?
ตีพิมพ์ใน
Asian Biomedicine 2015; 9 (5): 665-73.
พรเทพ เกษมศิริ

พรเทพ เกษมศิริ, ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

ปีที่ได้รับรางวัล
2564
ระดับรางวัล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อรางวัล
รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับเงิน (Silver Research Award)
ชื่อผลงาน
รางวัลนักวิจัยระดับเงิน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
พวงรัตน์ ยงวณิชย์

พวงรัตน์ ยงวณิชย์, ภาควิชาชีวเคมี

ปีที่ได้รับรางวัล
2558
ระดับรางวัล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อรางวัล
รางวัลนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน
ชื่อผลงาน
รางวัลนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ปีที่ได้รับรางวัล
2557
ระดับรางวัล
ชาติ
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ในการประชุมสุดยอดมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ครั้งที่ 3 2557
ปีที่ได้รับรางวัล
2557
ระดับรางวัล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อรางวัล
รางวัลนักวิจัยระดับเพชร
ชื่อผลงาน
รางวัลนักวิจัยระดับเพชร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ปีที่ได้รับรางวัล
2554
ระดับรางวัล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อรางวัล
รางวัลนักวิจัยระดับเหรียญทอง
ชื่อผลงาน
รางวัลนักวิจัยระดับเหรียญทอง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ปีที่ได้รับรางวัล
2553
ระดับรางวัล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อรางวัล
รางวัลนักวิจัยระดับเหรียญเงิน
ชื่อผลงาน
รางวัลนักวิจัยระดับเหรียญเงิน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ปีที่ได้รับรางวัล
2550
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภท Biomedical Research
รางวัลที่
2
ชื่อผลงาน
Altered Gene Expression in Opisthorchis viverrini-Associated Cholangiocarcinoma in Hamster Model.
ตีพิมพ์ใน
Molecular Carcinogenesis 2006; 45:279-287.
พวงรัตน์ ภักดีโชติ

พวงรัตน์ ภักดีโชติ, ภาควิชาสรีรวิทยา

ปีที่ได้รับรางวัล
2565
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านปรีคลินิก (อายุ 40 ปีขึ้นไป)
ปีที่ได้รับรางวัล
2564
ระดับรางวัล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อรางวัล
รางวัลนักวิจัยระดับทอง (Gold Research Award)
ชื่อผลงาน
รางวัลนักวิจัยระดับทอง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ปีที่ได้รับรางวัล
2563
ระดับรางวัล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อรางวัล
รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับเงิน (Silver Research Award)
ปีที่ได้รับรางวัล
2562
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภท Biomedical Research อายุ 40 ปีขึ้นไป
รางวัลที่
1
ชื่อผลงาน
Hesperidin Prevents Nitric Oxide Deficiency-Induced Cardiovascular Remodeling in Rats via Suppressing TGF-β1 and MMPsProtein Expression.
ตีพิมพ์ใน
Nutrients 2018;10(10):Article Number1549.
ปีที่ได้รับรางวัล
2561
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภทผลงาน Biomedical researchอายุ 40 ปีขึ้นไป
รางวัลที่
2
ชื่อผลงาน
Effect of asiatic acid on the Ang II-AT1R-NADPH oxidase-NF-κB pathway in renovascular hypertensive rats.
ตีพิมพ์ใน
Naunyn-Schmiedeberg's Archives of Pharmacology 2017; 390 (10) : 1073-1083.
พัชรวิภา มณีไสย

พัชรวิภา มณีไสย, ภาควิชาสรีรวิทยา

ปีที่ได้รับรางวัล
2565
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภท Biomedical research (นักวิจัยอายุไม่เกิน 40 ปี)
รางวัลที่
3
ชื่อผลงาน
Diosmetin Ameliorates Vascular Dysfunction and Remodeling by Modulation of Nrf2/HO-1 and p-JNK/p-NF-κB Expression in Hypertensive Rats.
ตีพิมพ์ใน
Antioxidants 2021; 10(9): Article number 1487.
ภพ โกศลารักษ์

ภพ โกศลารักษ์, ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

ปีที่ได้รับรางวัล
2557
ระดับรางวัล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อรางวัล
รางวัลนักวิจัยระดับเหรียญทอง
ชื่อผลงาน
รางวัลนักวิจัยระดับเหรียญทอง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ปีที่ได้รับรางวัล
2556
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภท Clinical Research
รางวัลที่
1
ชื่อผลงาน
Prevalence of anemia and underlying iron status in naive anti-retroviral therapy HIV-infected children with moderate immune suppression.
ตีพิมพ์ใน
AIDs Research Human Retroviruses 2012; 28(12): 1679-86.
ปีที่ได้รับรางวัล
2554
ระดับรางวัล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อรางวัล
รางวัลนักวิจัยระดับเหรียญเงิน
ชื่อผลงาน
รางวัลนักวิจัยระดับเหรียญเงิน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ปีที่ได้รับรางวัล
2552
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยด้านการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการสร้างเสริม หรือ แก้ปัญหาสุขภาพของประชาชน
รางวัลที่
1
ชื่อผลงาน
Double boosted protease inhibitors, saquinavir and lopinavir/ritonavir in nucleoside pretreated children at 48 weeks
ตีพิมพ์ใน
Pediatric Infectious Disease Journal; July 2008; 27(7):623-628.
ปีที่ได้รับรางวัล
2548
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภท Clinical Research
รางวัลที่
2
ชื่อผลงาน
Once versus twice daily dose of gentamicin therapy in Thai neonates.
ตีพิมพ์ใน
J Med Assoc Thai 2004; 87(4):372-6
ภัณฑิลา สิทธิการค้า

ภัณฑิลา สิทธิการค้า, ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

ปีที่ได้รับรางวัล
2566
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภทผลงาน Clinical research อายุไม่เกิน 40 ปี
รางวัลที่
2
ชื่อผลงาน
Epidemiology of acute lower respiratory tract infection hospitalizations in Thai children: A 5-year national data analysis.
ตีพิมพ์ใน
Influenza Other Respir Viruses 2022; 16(1): 142-150.
ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์

ภัทรวุฒิ วัฒนศัพท์, ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

ปีที่ได้รับรางวัล
2565
ระดับรางวัล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อรางวัล
รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับเงิน (Silver Research Award)
ชื่อผลงาน
รางวัลนักวิจัยระดับเงิน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ภาณุพงศ์ มหาลาภบุตร

ภาณุพงศ์ มหาลาภบุตร, ภาควิชาชีวเคมี

ปีที่ได้รับรางวัล
2566
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภทผลงาน Biomedical research อายุไม่เกิน 40 ปี
รางวัลที่
3
ชื่อผลงาน
Discovery of Anilino-1,4-naphthoquinones as Potent EGFR Tyrosine Kinase Inhibitors: Synthesis, Biological Evaluation, and Comprehensive Molecular Modeling.
ตีพิมพ์ใน
ACS Omega 2022; 7(21): 17881–17893.
ปีที่ได้รับรางวัล
2566
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลนักวิจัยดีเด่น ด้านปรีคลินิก อายุไม่เกิน 40 ปี
ปีที่ได้รับรางวัล
2565
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภท Biomedical research (นักวิจัยอายุไม่เกิน 40 ปี)
รางวัลที่
1
ชื่อผลงาน
Molecular basis of the new COVID-19 target neuropilin-1 in complex with SARS-CoV-2 S1 C-end rule peptide and small-molecule antagonists.
ตีพิมพ์ใน
Journal of Molecular Liquids 2021; 335: Article number 116537.
ปีที่ได้รับรางวัล
2564
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภทผลงาน Biomedical research อายุไม่เกิน 40 ปี
รางวัลที่
1
ชื่อผลงาน
Structural insight into the recognition of S-adenosyl-L-homocysteine and sinefungin in SARS-CoV-2 Nsp16/Nsp10 RNA cap 2′-O-Methyltransferase
ตีพิมพ์ใน
Computational and Structural Biotechnology Journal 2020; 18: 2757-2765.
ภาธร ภิรมย์ไชย

ภาธร ภิรมย์ไชย, ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

ปีที่ได้รับรางวัล
2566
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลนักวิจัยดีเด่น ด้านคลินิก อายุ 40 ปีขึ้นไป
ปีที่ได้รับรางวัล
2565
ระดับรางวัล
นานาชาติ
ชื่อรางวัล
World’s Top 2% Scientists 2022
ชื่อผลงาน
single recent year data ใช้ข้อมูล citation ตลอดทั้งปี 2021
ปีที่ได้รับรางวัล
2564
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภทผลงาน Clinical research อายุไม่เกิน 40 ปี
รางวัลที่
1
ชื่อผลงาน
Cerumenolytic Efficacy of 2.5% Sodium Bicarbonate Versus Docusate Sodium: A Randomized, Controlled Trial
ตีพิมพ์ใน
Otology and Neurotology 2020; 41(7): e842-e847.
ปีที่ได้รับรางวัล
2564
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านคลินิก อายุไม่เกิน 40 ปี
รางวัลที่
1
ปีที่ได้รับรางวัล
2564
ระดับรางวัล
นานาชาติ
ชื่อรางวัล
รางวัลนักวิจัยดีเด่น
ชื่อผลงาน
นักวิจัย สาขาวิชา โสต ศอ นาสิกวิทยา อันดับที่ 1 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น อันดับที่ 3 ของประเทศไทย (จากนักวิจัย 2,308 คน) อันดับที่ 71 ของเอเซีย (จากนักวิจัย 153,688 คน) อันดับที่ 368 ของโลก (จากนักวิจัย 709,745 คน)
ปีที่ได้รับรางวัล
2564
ระดับรางวัล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อรางวัล
รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับเงิน (Silver Research Award)
ชื่อผลงาน
รางวัลนักวิจัยระดับเงิน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ปีที่ได้รับรางวัล
2563
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุดประเภทผลงาน Review Article
รางวัลที่
1
ชื่อผลงาน
Virtual reality training for improving the skills needed for performing surgery of the ear, nose or throat.
ตีพิมพ์ใน
Cochrane Database of Systematic Reviews 2015; 9: Article number CD010198.
ปีที่ได้รับรางวัล
2563
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภทผลงาน Clinical research อายุไม่เกิน 40 ปี
รางวัลที่
1
ชื่อผลงาน
The Efficacy of a Home Treatment Program Combined with Office-Based Canalith Repositioning Procedure for Benign Paroxysmal Positional Vertigo - A Randomized Controlled Trial.
ตีพิมพ์ใน
Otology and Neurotology 2019; 40(7): 951-956.
ภารดี เอื้อวิชญาแพทย์

ภารดี เอื้อวิชญาแพทย์, ภาควิชาสรีรวิทยา

ปีที่ได้รับรางวัล
2564
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภทผลงาน Clinical research อายุ 40 ปีขึ้นไป
รางวัลที่
2
ชื่อผลงาน
Brain Metabolite Changes After Anodal Transcranial Direct Current Stimulation in Autism Spectrum Disorder
ตีพิมพ์ใน
Frontiers in Molecular Neuroscience 2020; 13: Article number 70.
ปีที่ได้รับรางวัล
2554
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุดประเภท Original Article
รางวัลที่
2
ชื่อผลงาน
Effectiveness of green tea on weight reduction in obese Thais: A randomized, controlled trial
ตีพิมพ์ใน
Physiology & Behavior 2008; 93:486-491.
ปีที่ได้รับรางวัล
2553
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุดประเภท Original Article
รางวัลที่
3
ชื่อผลงาน
Effectiveness of green tea on weight reduction in obese Thais: A randomized, controlled trial.
ตีพิมพ์ใน
Physiology and Behavior 2008; 93: 486-91.
ภิรุญ มุตสิกพันธุ์

ภิรุญ มุตสิกพันธุ์, ภาควิชาอายุรศาสตร์

ปีที่ได้รับรางวัล
2566
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลสาขาวิชาดีเด่นด้านการวิจัย (สาขาวิชาคลินิก)
ปีที่ได้รับรางวัล
2554
ระดับรางวัล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อรางวัล
รางวัลนักวิจัยระดับเหรียญเงิน
ชื่อผลงาน
รางวัลนักวิจัยระดับเหรียญเงิน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ภิเศก ลุมพิกานนท์

ภิเศก ลุมพิกานนท์, ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

ปีที่ได้รับรางวัล
2565
ระดับรางวัล
นานาชาติ
ชื่อรางวัล
Top 2% ของโลก (World’s Top 2% Scientists by Stanford University)
ชื่อผลงาน
กลุ่มที่ 1.จำแนกตามผลกระทบการอ้างอิงตลอดอาชีพวิทยาศาสตร์ (career-long citation impact) โดยใช้ค่า c-score ประเภท Career-long data ใช้ข้อมูลอ้างอิง ตั้งแต่ปี 1996-2021 (General & Internal Medicine )
ปีที่ได้รับรางวัล
2565
ระดับรางวัล
นานาชาติ
ชื่อรางวัล
Top 2% ของโลก (World’s Top 2% Scientists by Stanford University)
ชื่อผลงาน
กลุ่มที่ 2.จำแนกตามผลกระทบการอ้างอิงเฉพาะปี 2020 (citation impact during the single calendar year 2020) โดยใช้ค่า c-score ประเภท single recent year data โดยใช้ข้อมูลอ้างอิง ตลอดทั้งปี 2021 (General & Internal Medicine)
ปีที่ได้รับรางวัล
2565
ระดับรางวัล
นานาชาติ
ชื่อรางวัล
World’s Top 2% Scientists 2022
ชื่อผลงาน
Career-long data ใช้ข้อมูล citation ตั้งแต่ปี 1996-2021
ปีที่ได้รับรางวัล
2565
ระดับรางวัล
นานาชาติ
ชื่อรางวัล
World’s Top 2% Scientists 2022
ชื่อผลงาน
single recent year data ใช้ข้อมูล citation ตลอดทั้งปี 2021
ปีที่ได้รับรางวัล
2564
ระดับรางวัล
ชาติ
ชื่อรางวัล
เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา
ปีที่ได้รับรางวัล
2564
ระดับรางวัล
นานาชาติ
ชื่อรางวัล
World’s Top 2% Scientists จากการจัดอันดับโดย Stanford University ปี 2021
ชื่อผลงาน
สาขาวิชาสูตินรีเวชวิทยา ได้ลำดับที่ 945 จากจำนวนนักวิจัยทั้งหมด 224,174คน ในสาขา Obstetrics & Reproductive
ปีที่ได้รับรางวัล
2562
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุดประเภท Original Article
รางวัลที่
1
ชื่อผลงาน
Method of delivery and pregnancy outcomes in Asia: the WHO global survey on maternal and perinatal health 2007-08.
ตีพิมพ์ใน
Lancet 2010; 375: 490-9.
ปีที่ได้รับรางวัล
2561
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุดประเภท Original Article
รางวัลที่
1
ชื่อผลงาน
Method of delivery and pregnancy outcomes in Asia: the WHO global survey on maternal and perinatal health 2007-08.
ตีพิมพ์ใน
Lancet 2010; 375: 490-9.
ปีที่ได้รับรางวัล
2559
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุดประเภท Original Article
รางวัลที่
1
ชื่อผลงาน
Method of delivery and pregnancy outcomes in Asia: the WHO global survey on maternal and perinatal health 2007-08.
ตีพิมพ์ใน
Lancet 2010; 375: 490-9.
ปีที่ได้รับรางวัล
2558
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุดประเภท Original Article
รางวัลที่
1
ชื่อผลงาน
Method of delivery and pregnancy outcomes in Asia: the WHO global survey on maternal and perinatal health 2007-08.
ตีพิมพ์ใน
Lancet 2010; 375: 490-9.
ปีที่ได้รับรางวัล
2557
ระดับรางวัล
ชาติ
ชื่อรางวัล
รางวัลศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกสว.) 2557
ปีที่ได้รับรางวัล
2557
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุดประเภท Original Article
รางวัลที่
1
ชื่อผลงาน
Method of delivery and pregnancy outcomes in Asia: the WHO global survey on maternal and perinatal health 2007-08.
ตีพิมพ์ใน
Lancet 2010; 375: 490-9.
ปีที่ได้รับรางวัล
2557
ระดับรางวัล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อรางวัล
รางวัลนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน
ชื่อผลงาน
รางวัลนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ปีที่ได้รับรางวัล
2556
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุดประเภท Original Article
รางวัลที่
1
ชื่อผลงาน
Method of delivery and pregnancy outcomes in Asia: the WHO global survey on maternal and perinatal health 2007-08.
ตีพิมพ์ใน
Lancet 2010; 375: 490-9.
ปีที่ได้รับรางวัล
2555
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงสูงสุดประเภท Original Article
รางวัลที่
1
ชื่อผลงาน
Method of delivery and pregnancy outcomes in Asia: the WHO global survey on maternal and perinatal health 2007-08.
ตีพิมพ์ใน
Lancet 2010; 375: 490-9.
ปีที่ได้รับรางวัล
2555
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
นักวิจัยดีเด่น ด้านคลีนิก 
ชื่อผลงาน
จำนวนผลงานที่ตีพิมพ์ใน Indexed Journal ปี 2011 (ที่เข้าข่ายพิจารณา) : 2 เรื่อง
ปีที่ได้รับรางวัล
2554
ระดับรางวัล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อรางวัล
รางวัลนักวิจัยระดับเพชร
ชื่อผลงาน
รางวัลนักวิจัยระดับเพชร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ปีที่ได้รับรางวัล
2554
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
นักวิจัยดีเด่น ด้านคลีนิก
ชื่อผลงาน
จำนวนผลงานที่ตีพิมพ์ใน Indexed Journal ปี 2010(ที่เข้าข่ายพิจารณา) : 2 เรื่อง
ปีที่ได้รับรางวัล
2554
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภท Clinical Research
รางวัลที่
1
ชื่อผลงาน
Method of delivery and pregnancy outcomes in Asia: the WHO global survery on maternal and perinatal health 2007-08.
ตีพิมพ์ใน
Lancet 2010; 375(9713): 490-9. 
ปีที่ได้รับรางวัล
2553
ระดับรางวัล
ชาติ
ชื่อรางวัล
รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ จากสภาวิจัยแห่งชาติ
ปีที่ได้รับรางวัล
2553
ระดับรางวัล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อรางวัล
รางวัลนักวิจัยระดับเหรียญทอง
ชื่อผลงาน
รางวัลนักวิจัยระดับเหรียญทอง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ปีที่ได้รับรางวัล
2551
ระดับรางวัล
ชาติ
ชื่อรางวัล
ผลงานเด่นกลุ่มงานวิจัยวิชาการและโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)
ชื่อผลงาน
ฝากครรภ์แบบพอเพียง ตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก
ปีที่ได้รับรางวัล
2550
ระดับรางวัล
ชาติ
ชื่อรางวัล
ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย-เมธีวิจัยอาวุโส สาขา: วิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อผลงาน
 โครงการสนับสนุนการทำวิจัยเชิงสังเคราะห์ร่วมกับ Cochrane Collaboration และการวิจัยระบาดวิทยาคลินิก  (Program to promote Research Synthesis with The Cochrane Collaboration and Clinical Epidemiology Research)
ปีที่ได้รับรางวัล
2548
ระดับรางวัล
ชาติ
ชื่อรางวัล
รางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อผลงาน
การวิจัยแบบ Randomized Controlled Trial เพื่อการประเมินการดูแลผู้ตั้งครรภ์แนวใหม่
ปีที่ได้รับรางวัล
2547
ระดับรางวัล
ชาติ
ชื่อรางวัล
ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย-เมธีวิจัยอาวุโส สาขา: วิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อผลงาน
 โครงการสนับสนุนการวิจัยทางระบาดวิทยาคลินิกและการวิจัยเชิงสังเคราะห์ (Program to promote Clinical Epidemiology Research and Research Synthesis
ปีที่ได้รับรางวัล
2546
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภท Case report/Epidemiology
รางวัลที่
1
ชื่อผลงาน
The epidemiology of syphilis in pregnancy.
ตีพิมพ์ใน
International Journal of STD&AIDS 2002; 13: 486-494
ปีที่ได้รับรางวัล
2543
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภท Clinical Research
รางวัลที่
2
ชื่อผลงาน
Misoprostol dose-related shivering and pyrexia in the third stage of labour. WHO collaborative trial of Misoprostol in the management of the Third stage of labour.
ตีพิมพ์ใน
Br J Obstet Gynaecol 1999; 72(7):727-33.
ปีที่ได้รับรางวัล
2540
ระดับรางวัล
ชาติ
ชื่อรางวัล
รางวัลระดับดีเยี่ยม สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อผลงาน
ผลของยาฉีดคุมกำเนิดชนิดดีโปเมดรอกซีโปรเจสเตอโรนอะซีเตทในการปัองกันการเกิดเนื้องอกมดลูกชนิดไลโอไมโอม่าที่ต้องรักษาโดยการผ่าตัด: การศึกษาแบบมีกลุ่มเปรียบเทียบในหลายสถาบัน
ปีที่ได้รับรางวัล
2540
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภท Clinical Research
รางวัลที่
1
ชื่อผลงาน
Protective effect of depot-medroxyprogesterone acetate on surgically treated uterine leiomyomas: A multicenter case-control study.
ตีพิมพ์ใน
Br-J-Obstet-Gynaecol.1996 Sep; 103(9):909-14.
มณเฑียร เปสี

มณเฑียร เปสี, ภาควิชารังสีวิทยา

ปีที่ได้รับรางวัล
2552
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยด้านการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการสร้างเสริม หรือ แก้ปัญหาสุขภาพของประชาชน
รางวัลที่
2
ชื่อผลงาน
การรักษาแบบประคับประคองในผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลามด้วยรังสีรักษา และสมุนไพร
ตีพิมพ์ใน
The asean journal of radiology; Sept-Dec 2006; 12(3): 135-48.
มนัส ปะนะมณฑา

มนัส ปะนะมณฑา, ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

ปีที่ได้รับรางวัล
2548
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภท Case report/Epidemiology
รางวัลที่
2
ชื่อผลงาน
Kawasaki disease in central of Northeast Thailand.
ตีพิมพ์ใน
J Med Assoc thai 2004;87(8):887-90
มาลินี ธานี

มาลินี ธานี, ภาควิชาพยาธิวิทยา

ปีที่ได้รับรางวัล
2566
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภทผลงาน Biomedical research อายุไม่เกิน 40 ปี
รางวัลที่
2
ชื่อผลงาน
The Impact of Pre-analytical Quality Initiatives on Cholangiocarcinoma Diagnostics in Thailand.
ตีพิมพ์ใน
Frontiers in Public Health 2022; 10: Article number 792847.
ยศอนันต์ ยศไพบูลย์

ยศอนันต์ ยศไพบูลย์, ภาควิชาจักษุวิทยา

ปีที่ได้รับรางวัล
2554
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภท Clinical Research
รางวัลที่
3
ชื่อผลงาน
 Air vs Perfluoropropane Gas in Pneumatic Retinopexy: A Randomized Noninferiority Trial.
ตีพิมพ์ใน
Arch Ophthalmol. 2010 Oct; 128(10): 1243-7. 
ปีที่ได้รับรางวัล
2550
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภท Clinical Research
รางวัลที่
2
ชื่อผลงาน
Single dose 1% Tropicamide and 10%Phenylephrine for Pupi Dilation.
ตีพิมพ์ใน
Journal of the Medical Association of Thailand 2006; 89(11):1934-1939.
ปีที่ได้รับรางวัล
2548
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภท Clinical Research
รางวัลที่
3
ชื่อผลงาน
Randomized double-blind study of phenylephrine 2.5% vs 10% on papillary dilation.
ตีพิมพ์ใน
J Med Assoc Thai 2004; 87(11):1380-4
ยุทธพงศ์ ระรื่นรมย์

ยุทธพงศ์ ระรื่นรมย์, ภาควิชารังสีวิทยา

ปีที่ได้รับรางวัล
2564
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภทผลงาน Clinical research อายุไม่เกิน 40 ปี
รางวัลที่
2
ชื่อผลงาน
An impact of microscopic positive margin on incomplete response after I-131 treatment in differentiated thyroid cancer
ตีพิมพ์ใน
Annals of Nuclear Medicine 2020; 34(7): 453-459.
ยุพา คู่คงวิริยพันธุ์

ยุพา คู่คงวิริยพันธุ์, ภาควิชาสรีรวิทยา

ปีที่ได้รับรางวัล
2557
ระดับรางวัล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อรางวัล
รางวัลนักวิจัยระดับเหรียญเงิน
ชื่อผลงาน
รางวัลนักวิจัยระดับเหรียญเงิน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ปีที่ได้รับรางวัล
2553
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภท Biomedical Research
รางวัลที่
2
ชื่อผลงาน
Curcuminimproves vascular function and alleviates oxidative stress in non-lethal lipopolysaccharide-induced endotoxaemiain mice.
ตีพิมพ์ใน
European Journal of Pharmacology 2009; 616: 192-9.
ปีที่ได้รับรางวัล
2551
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภท Biomedical Research
รางวัลที่
1
ชื่อผลงาน
Antioxidant and Vascular Protective Activities of Cratoxylum formosum, Syzygium gratum and Limnophila aromatica
ตีพิมพ์ใน
Biological&pharmaceutical bulletin 2007;30(4):661-666
รศนา วงศ์รัตนชีวิน

รศนา วงศ์รัตนชีวิน, ภาควิชาชีวเคมี

ปีที่ได้รับรางวัล
2556
ระดับรางวัล
คณะแพทยศาสตร์
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภท Biomedical Research
รางวัลที่
1
ชื่อผลงาน
Genomic islands as a marker to differentiate between clinical and environmental Burkholderia pseudomallei.
ตีพิมพ์ใน
Plos One 2012 June 7(6): e37762.
ปีที่ได้รับรางวัล
2553
ระดับรางวัล
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อรางวัล
รางวัลนักวิจัยระดับเหรียญเงิน
ชื่อผลงาน
รางวัลนักวิจัยระดับเหรียญเงิน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ปีที่ได้รับรางวัล
2547
ระดับรางวัล
ชาติ
ชื่อรางวัล
รางวัลทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ปี 2547
ชื่อผลงาน
Ribotyping of Burkholderia pseudomalleifrom clinical and soil isolates in Thailand. 
ตีพิมพ์ใน
Acta Trop. V. 2001. 80, 237-44.
ปีที่ได้รับรางวัล
2539
ระดับรางวัล
ชาติ
ชื่อรางวัล
รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใ