รางวัลด้านการวิจัยของนักวิจัย
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น