รางวัลผลงานวิจัย จากสภาวิจัยแห่งชาติ

                    

เป็นผลงานวิจัยของนักวิจัยไทยที่ทำในประเทศไทย หรืออาจมีบางส่วนหรือทั้งหมดที่ทำในต่างประเทศ ผลงานวิจัยนั้นต้องเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย ทั้งนี้คณะผู้วิจัยอาจมีนักวิจัยชาวต่างประเทศร่วมด้วยหรือไม่ก็ได้ และเป็นผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง ใช้วิธีวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ที่เหมาะสมอย่างยิ่ง มีความชัดเจน มีประสิทธิผล และเป็นผลงานวิจัยที่สำเร็จสมบูรณ์ ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ หรือเสนอในการประชุมทางวิชาการแล้ว

animated Accordion!