นักวิจัย
สมชาย ปิ่นละออ
ชื่อรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น TRF-CHE-Scopus Researcher Awards จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับสำนักพิมพ์ Elsevier (ผู้จัดทำฐานข้อมูลวารสารวิชาการระดับ นานาชาติ SCOPUS) ปี 2553