รางวัลผลงาน R2R ดีเด่น ประจำปี 2564

                    

โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ ได้จัดให้มีกิจกรรมประกวดผลงาน R2R ดีเด่น กลุ่มงานระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิตติยภูมิ สนับสนุนบริหารและบริการ นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ และ Meta R2R เพื่อสร้างแรงจูงใจในการพัฒนางานที่เป็นงานประจำ สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องคฺ์กร จัดการความรู้ด้านสุขภาพและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและให้เป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ทำงานวิจัยควบคู่ไปกับงานประจำ

คณะกรรมการพิจารณารางวัล R2R ดีเด่นประจำปี 2564 ได้ทำการพิจารณาผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อย มีผลงานที่ได้รับการตัดสินให้ได้รับรางวัล ระดับตติยภูมิ 7 ผลงาน หนึ่งในนั้นผู้ได้รับรางวัล คือ นางวิลาวัลย์ สมดี สังกัด ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เจ้าของผลงานวิจัย "เปรียบเทียบการใช้ Forced-Air Warming ด้วยวิธี Modified Lower-Body Cover กับ Commercial Lower-Body Cover เพื่อป้องกันอุณหภูมิกายต่ำในผู้ป่วยที่ผ่าตัดช่องท้องขนาดใหญ่: การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม"

animated Accordion!