รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ จากสภาวิจัยแห่งชาติ
รางวัลศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกสว.)
ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย-เมธีวิจัยอาวุโส (TRF Senior Research Scholar) จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
รางวัลทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” L'Oreal-UNESCO for woman in Science
รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระบรมราชูปถัมภ์
รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระบรมราชูปถัมภ์
รางวัลนักเวชศาสตร์ป้องกันดีเด่นระดับชาติ แขนงอาชีวเวชศาสตร์ จากสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย
รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น
รางวัล Emergency Medicine Best Scientist in Thailand