นักวิจัย
สมศักดิ์ เทียมเก่า
ชื่อรางวัล
รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
รางวัลที่
1
ชื่อผลงาน
HLA-B*1502 is strongly associated with carbamazepine–induced Stevens- Johnson syndrome and toxic epidermal necrolysis in a Thai population