นักวิจัย
เนสินี ไชยเอีย
ชื่อรางวัล
 รางวัลนักเวชศาสตร์ป้องกันดีเด่นระดับชาติ แขนงอาชีวเวชศาสตร์ จากสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย