รางวัลทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” L'Oreal-UNESCO for woman in Science

                    

เริ่มขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่างบริษัทลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด และ สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ในการมอบทุนวิจัยทุน สำหรับนักวิจัยสตรีที่มีอายุระหว่าง 25-40 ปีเป็นประจำทุกปี

animated Accordion!