ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย-เมธีวิจัยอาวุโส (TRF Senior Research Scholar) จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

                    

ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย ตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนนักวิจัยอาวุโส ให้สร้างนักวิจัยใหม่ที่มีความสามารถทางวิชาการสูงและเพื่อเป็นเกียรติในฐานะที่ได้สร้างผลงานดีเด่นมาตลอดชีวิต นอกจากจะเป็นผู้มีผลงานในอดีตและเป็นแบบอย่างนักวิจัยที่ดีแล้ว ยังเป็นผู้มีพลังที่จะผลิตผลงานที่มีคุณภาพสูงได้ต่อไปอีก รวมทั้งความมุ่งมั่นที่จะสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ต่อไปอีกในอนาคต

animated Accordion!