นักวิจัย
อมรรัตน์ ร่มพฤกษ์
ชื่อรางวัล
ระดับชมเชย
ชื่อผลงาน
การพัฒนาชุดทดสอบเพื่อใช้ตรวจหาปฏิกิริยาแอนติบอดีต่อแอนติเจนบนเม็ดเลือดแดง