นักวิจัย
อรรจนี มหรรฆานุเคราะห์
ชื่อรางวัล
APLAR Center of Excellence for Research, Training and Education and Patient Care Award
ชื่อผลงาน
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัย การฝึกอบรมและการบริการคนไข้ (APLAR Center of Excellence for Research, Training and Education and Patient Care Award)