รางวัลสาขาวิชาดีเด่นด้านการวิจัย

                    เป็นผลงานของภาควิชาสังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รางวัลแบ่งออกเป็น 2 ด้านคือ ด้านคลินิกและด้านปรีคลินิก พิจารณาจากข้อมูลที่ภาควิชามีการรายงานไปยังฝ่ายวิจัย

animated Accordion!