นักวิจัย
สิทธิชัย เอี่ยมสะอาด
ชื่อรางวัล
The Best paper award 2021
ชื่อผลงาน
Expression of testicular phosphorylated proteins in types 1 and 2 diabetes mellitus in mice:An experimental study
ตีพิมพ์ใน
Int J Reprod Biomed. 2019 Aug; 17(8): 567–576.