รางวัลนักวิจัยดีเด่น จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

                    

รางวัลนักวิจัยดีเด่น จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

animated Accordion!