รางวัลนักวิจัยดีเด่น (Excellent Researcher Award)

                    

มอบให้นักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ที่มีค่า Impact Factor อยู่ในฐานข้อมูล ISI/ Scopus 

animated Accordion!