รางวัลนักวิจัยเกียรติคุณสารสิน (Sarasin Honorable Researcher Award)

                    

          เป็นรางวัลสูงสุดรางวัลแรก ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบให้นักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ที่มีค่า Impact Factor อยู่ในฐานข้อมูล ISI/ Scopus อย่างน้อย 100 เรื่อง และผลงานวิจัยที่เสนอนี้ ต้องมีการถูกอ้างอิง (Cited) จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของผลงานวิจัยที่เสนอทั้งหมด

animated Accordion!