Research Department Auhors

# ชื่อนักวิจัย ปี ภาควิชา
1 ไขแสง โรจนสถาพร 2021 เภสัชวิทยา
2 คัชรินทร์ ภูนิคม 2021 เภสัชวิทยา
3 จินตนา สัตยาศัย 2021 เภสัชวิทยา
4 ดนุ เกษรศิริ 2021 เภสัชวิทยา
5 ธารินี อัครวิเชียร 2021 เภสัชวิทยา
6 นนทญา นาคคำ 2021 เภสัชวิทยา
7 นันทิยา สมภาร 2021 เภสัชวิทยา
8 นิตย์สุภา วัฒนชัย 2021 เภสัชวิทยา
9 บุญเกิด คงยิ่งยศ 2021 เภสัชวิทยา
10 ปณต ตั้งสุจริต 2021 เภสัชวิทยา
11 ประภาวดี พัวไพโรจน์ 2021 เภสัชวิทยา
12 พัชรีวัลย์ ปั้นเหน่งเพ็ชร 2021 เภสัชวิทยา
13 พิศมัย เหล่าภัทรเกษม 2021 เภสัชวิทยา
14 มณีวรรณ จันทร์โพธิ์ศรี 2021 เภสัชวิทยา
15 มุกดา จิตต์เจริญธรรม 2021 เภสัชวิทยา
16 ลัดดาวัลย์ เส็งกันไพร 2021 เภสัชวิทยา
17 วารุณี ถิรมงคลชัย 2021 เภสัชวิทยา
18 วิจิตรา ทัศนียกุล 2021 เภสัชวิทยา
19 วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์ 2021 เภสัชวิทยา
20 ศริญญา คงเพชร 2021 เภสัชวิทยา
21 ศิริพร เทียมเก่า 2021 เภสัชวิทยา
22 ศิริมาศ กาญจนวาศ 2021 เภสัชวิทยา
23 ศุลีมาศ โคมทอง 2021 เภสัชวิทยา
24 สนธยา สีมะเสถียรโสภณ 2021 เภสัชวิทยา
25 สุดา วรรณประสาท 2021 เภสัชวิทยา
26 อังคณา คงเจริญสถาพร 2021 เภสัชวิทยา
27 เอื้อมเดือน ประวาฬ 2021 เภสัชวิทยา