Research Department Auhors

# ชื่อนักวิจัย ปี ภาควิชา
1 ไขแสง โรจนสถาพร 2020 เภสัชวิทยา
2 คัชรินทร์ ภูนิคม 2020 เภสัชวิทยา
3 จินตนา สัตยาศัย 2020 เภสัชวิทยา
4 ดนุ เกษรศิริ 2020 เภสัชวิทยา
5 ธารินี อัครวิเชียร 2020 เภสัชวิทยา
6 นนทญา นาคคำ 2020 เภสัชวิทยา
7 นันทิยา สมภาร 2020 เภสัชวิทยา
8 นิตย์สุภา วัฒนชัย 2020 เภสัชวิทยา
9 บุญเกิด คงยิ่งยศ 2020 เภสัชวิทยา
10 ปณต ตั้งสุจริต 2020 เภสัชวิทยา
11 ประภาวดี พัวไพโรจน์ 2020 เภสัชวิทยา
12 พัชรีวัลย์ ปั้นเหน่งเพ็ชร 2020 เภสัชวิทยา
13 พิศมัย เหล่าภัทรเกษม 2020 เภสัชวิทยา
14 มณีวรรณ จันทร์โพธิ์ศรี 2020 เภสัชวิทยา
15 มุกดา จิตต์เจริญธรรม 2020 เภสัชวิทยา
16 ลัดดาวัลย์ เส็งกันไพร 2020 เภสัชวิทยา
17 วารุณี ถิรมงคลชัย 2020 เภสัชวิทยา
18 วิจิตรา ทัศนียกุล 2020 เภสัชวิทยา
19 วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์ 2020 เภสัชวิทยา
20 ศริญญา คงเพชร 2020 เภสัชวิทยา
21 ศิริพร เทียมเก่า 2020 เภสัชวิทยา
22 ศิริมาศ กาญจนวาศ 2020 เภสัชวิทยา
23 ศุลีมาศ โคมทอง 2020 เภสัชวิทยา
24 สนธยา สีมะเสถียรโสภณ 2020 เภสัชวิทยา
25 สุดา วรรณประสาท 2020 เภสัชวิทยา
26 อังคณา คงเจริญสถาพร 2020 เภสัชวิทยา
27 เอื้อมเดือน ประวาฬ 2020 เภสัชวิทยา