Research Department Auhors

# ชื่อนักวิจัย ปี ภาควิชา
1 ไขแสง โรจนสถาพร 2019 เภสัชวิทยา
2 คัชรินทร์ ภูนิคม 2019 เภสัชวิทยา
3 จินตนา สัตยาศัย 2019 เภสัชวิทยา
4 ดนุ เกษรศิริ 2019 เภสัชวิทยา
5 ธารินี อัครวิเชียร 2019 เภสัชวิทยา
6 นนทญา นาคคำ 2019 เภสัชวิทยา
7 นันทิยา สมภาร 2019 เภสัชวิทยา
8 นิตย์สุภา วัฒนชัย 2019 เภสัชวิทยา
9 บุญเกิด คงยิ่งยศ 2019 เภสัชวิทยา
10 ปณต ตั้งสุจริต 2019 เภสัชวิทยา
11 ประภาวดี พัวไพโรจน์ 2019 เภสัชวิทยา
12 พัชรีวัลย์ ปั้นเหน่งเพ็ชร 2019 เภสัชวิทยา
13 พิศมัย เหล่าภัทรเกษม 2019 เภสัชวิทยา
14 มณีวรรณ จันทร์โพธิ์ศรี 2019 เภสัชวิทยา
15 มุกดา จิตต์เจริญธรรม 2019 เภสัชวิทยา
16 ลัดดาวัลย์ เส็งกันไพร 2019 เภสัชวิทยา
17 วารุณี ถิรมงคลชัย 2019 เภสัชวิทยา
18 วิจิตรา ทัศนียกุล 2019 เภสัชวิทยา
19 วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์ 2019 เภสัชวิทยา
20 ศริญญา คงเพชร 2019 เภสัชวิทยา
21 ศิริพร เทียมเก่า 2019 เภสัชวิทยา
22 ศิริมาศ กาญจนวาศ 2019 เภสัชวิทยา
23 ศุลีมาศ โคมทอง 2019 เภสัชวิทยา
24 สนธยา สีมะเสถียรโสภณ 2019 เภสัชวิทยา
25 สุดา วรรณประสาท 2019 เภสัชวิทยา
26 อังคณา คงเจริญสถาพร 2019 เภสัชวิทยา
27 เอื้อมเดือน ประวาฬ 2019 เภสัชวิทยา