Research Department Auhors

# ชื่อนักวิจัย ปี ภาควิชา
1 ไขแสง โรจนสถาพร 2018 เภสัชวิทยา
2 คัชรินทร์ ภูนิคม 2018 เภสัชวิทยา
3 จินตนา สัตยาศัย 2018 เภสัชวิทยา
4 ดนุ เกษรศิริ 2018 เภสัชวิทยา
5 ธารินี อัครวิเชียร 2018 เภสัชวิทยา
6 นนทญา นาคคำ 2018 เภสัชวิทยา
7 นันทิยา สมภาร 2018 เภสัชวิทยา
8 นิตย์สุภา วัฒนชัย 2018 เภสัชวิทยา
9 บุญเกิด คงยิ่งยศ 2018 เภสัชวิทยา
10 ปณต ตั้งสุจริต 2018 เภสัชวิทยา
11 ประภาวดี พัวไพโรจน์ 2018 เภสัชวิทยา
12 พัชรีวัลย์ ปั้นเหน่งเพ็ชร 2018 เภสัชวิทยา
13 พิศมัย เหล่าภัทรเกษม 2018 เภสัชวิทยา
14 มณีวรรณ จันทร์โพธิ์ศรี 2018 เภสัชวิทยา
15 มุกดา จิตต์เจริญธรรม 2018 เภสัชวิทยา
16 ลัดดาวัลย์ เส็งกันไพร 2018 เภสัชวิทยา
17 วารุณี ถิรมงคลชัย 2018 เภสัชวิทยา
18 วิจิตรา ทัศนียกุล 2018 เภสัชวิทยา
19 วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์ 2018 เภสัชวิทยา
20 ศริญญา คงเพชร 2018 เภสัชวิทยา
21 ศิริพร เทียมเก่า 2018 เภสัชวิทยา
22 ศิริมาศ กาญจนวาศ 2018 เภสัชวิทยา
23 ศุลีมาศ โคมทอง 2018 เภสัชวิทยา
24 สนธยา สีมะเสถียรโสภณ 2018 เภสัชวิทยา
25 สุดา วรรณประสาท 2018 เภสัชวิทยา
26 อังคณา คงเจริญสถาพร 2018 เภสัชวิทยา
27 เอื้อมเดือน ประวาฬ 2018 เภสัชวิทยา