Research Department Auhors

# ชื่อนักวิจัย ปี ภาควิชา
1 ไขแสง โรจนสถาพร 2017 เภสัชวิทยา
2 คัชรินทร์ ภูนิคม 2017 เภสัชวิทยา
3 จินตนา สัตยาศัย 2017 เภสัชวิทยา
4 ดนุ เกษรศิริ 2017 เภสัชวิทยา
5 ธารินี อัครวิเชียร 2017 เภสัชวิทยา
6 นนทญา นาคคำ 2017 เภสัชวิทยา
7 นันทิยา สมภาร 2017 เภสัชวิทยา
8 นิตย์สุภา วัฒนชัย 2017 เภสัชวิทยา
9 บุญเกิด คงยิ่งยศ 2017 เภสัชวิทยา
10 ปณต ตั้งสุจริต 2017 เภสัชวิทยา
11 ประภาวดี พัวไพโรจน์ 2017 เภสัชวิทยา
12 พัชรีวัลย์ ปั้นเหน่งเพ็ชร 2017 เภสัชวิทยา
13 พิศมัย เหล่าภัทรเกษม 2017 เภสัชวิทยา
14 มณีวรรณ จันทร์โพธิ์ศรี 2017 เภสัชวิทยา
15 มุกดา จิตต์เจริญธรรม 2017 เภสัชวิทยา
16 ลัดดาวัลย์ เส็งกันไพร 2017 เภสัชวิทยา
17 วารุณี ถิรมงคลชัย 2017 เภสัชวิทยา
18 วิจิตรา ทัศนียกุล 2017 เภสัชวิทยา
19 วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์ 2017 เภสัชวิทยา
20 ศริญญา คงเพชร 2017 เภสัชวิทยา
21 ศิริพร เทียมเก่า 2017 เภสัชวิทยา
22 ศิริมาศ กาญจนวาศ 2017 เภสัชวิทยา
23 ศุลีมาศ โคมทอง 2017 เภสัชวิทยา
24 สนธยา สีมะเสถียรโสภณ 2017 เภสัชวิทยา
25 สุดา วรรณประสาท 2017 เภสัชวิทยา
26 อังคณา คงเจริญสถาพร 2017 เภสัชวิทยา
27 เอื้อมเดือน ประวาฬ 2017 เภสัชวิทยา