Research Department Auhors

# ชื่อนักวิจัย ปี ภาควิชา
1 ไขแสง โรจนสถาพร 2016 เภสัชวิทยา
2 คัชรินทร์ ภูนิคม 2016 เภสัชวิทยา
3 จินตนา สัตยาศัย 2016 เภสัชวิทยา
4 ดนุ เกษรศิริ 2016 เภสัชวิทยา
5 ธารินี อัครวิเชียร 2016 เภสัชวิทยา
6 นนทญา นาคคำ 2016 เภสัชวิทยา
7 นันทิยา สมภาร 2016 เภสัชวิทยา
8 นิตย์สุภา วัฒนชัย 2016 เภสัชวิทยา
9 บุญเกิด คงยิ่งยศ 2016 เภสัชวิทยา
10 ปณต ตั้งสุจริต 2016 เภสัชวิทยา
11 ประภาวดี พัวไพโรจน์ 2016 เภสัชวิทยา
12 พัชรีวัลย์ ปั้นเหน่งเพ็ชร 2016 เภสัชวิทยา
13 พิศมัย เหล่าภัทรเกษม 2016 เภสัชวิทยา
14 มณีวรรณ จันทร์โพธิ์ศรี 2016 เภสัชวิทยา
15 มุกดา จิตต์เจริญธรรม 2016 เภสัชวิทยา
16 ลัดดาวัลย์ เส็งกันไพร 2016 เภสัชวิทยา
17 วารุณี ถิรมงคลชัย 2016 เภสัชวิทยา
18 วิจิตรา ทัศนียกุล 2016 เภสัชวิทยา
19 วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์ 2016 เภสัชวิทยา
20 ศริญญา คงเพชร 2016 เภสัชวิทยา
21 ศิริพร เทียมเก่า 2016 เภสัชวิทยา
22 ศิริมาศ กาญจนวาศ 2016 เภสัชวิทยา
23 ศุลีมาศ โคมทอง 2016 เภสัชวิทยา
24 สนธยา สีมะเสถียรโสภณ 2016 เภสัชวิทยา
25 สุดา วรรณประสาท 2016 เภสัชวิทยา
26 อังคณา คงเจริญสถาพร 2016 เภสัชวิทยา
27 เอื้อมเดือน ประวาฬ 2016 เภสัชวิทยา