Research Department Auhors

# ชื่อนักวิจัย ปี ภาควิชา
1 ไขแสง โรจนสถาพร 2015 เภสัชวิทยา
2 คัชรินทร์ ภูนิคม 2015 เภสัชวิทยา
3 จินตนา สัตยาศัย 2015 เภสัชวิทยา
4 ดนุ เกษรศิริ 2015 เภสัชวิทยา
5 ธารินี อัครวิเชียร 2015 เภสัชวิทยา
6 นนทญา นาคคำ 2015 เภสัชวิทยา
7 นันทิยา สมภาร 2015 เภสัชวิทยา
8 นิตย์สุภา วัฒนชัย 2015 เภสัชวิทยา
9 บุญเกิด คงยิ่งยศ 2015 เภสัชวิทยา
10 ปณต ตั้งสุจริต 2015 เภสัชวิทยา
11 ประภาวดี พัวไพโรจน์ 2015 เภสัชวิทยา
12 พัชรีวัลย์ ปั้นเหน่งเพ็ชร 2015 เภสัชวิทยา
13 พิศมัย เหล่าภัทรเกษม 2015 เภสัชวิทยา
14 มณีวรรณ จันทร์โพธิ์ศรี 2015 เภสัชวิทยา
15 มุกดา จิตต์เจริญธรรม 2015 เภสัชวิทยา
16 ลัดดาวัลย์ เส็งกันไพร 2015 เภสัชวิทยา
17 วารุณี ถิรมงคลชัย 2015 เภสัชวิทยา
18 วิจิตรา ทัศนียกุล 2015 เภสัชวิทยา
19 วีรพล คู่คงวิริยพันธุ์ 2015 เภสัชวิทยา
20 ศริญญา คงเพชร 2015 เภสัชวิทยา
21 ศิริพร เทียมเก่า 2015 เภสัชวิทยา
22 ศิริมาศ กาญจนวาศ 2015 เภสัชวิทยา
23 ศุลีมาศ โคมทอง 2015 เภสัชวิทยา
24 สนธยา สีมะเสถียรโสภณ 2015 เภสัชวิทยา
25 สุดา วรรณประสาท 2015 เภสัชวิทยา
26 อังคณา คงเจริญสถาพร 2015 เภสัชวิทยา
27 เอื้อมเดือน ประวาฬ 2015 เภสัชวิทยา