Research Department Auhors

# ชื่อนักวิจัย ปี ภาควิชา
1 Justin Reese 2021 ปรสิตวิทยา
2 Ross Andrews 2021 ปรสิตวิทยา
3 เกษมศรี ไทยกล้า 2021 ปรสิตวิทยา
4 จิราภรณ์ ประสงค์วัฒนา 2021 ปรสิตวิทยา
5 ชาทะนันท์ เอี่ยมอุดมกาล 2021 ปรสิตวิทยา
6 เตือนใจ ศรีสว่างวงศ์ 2021 ปรสิตวิทยา
7 เทวราช หล้าหา 2021 ปรสิตวิทยา
8 ธิดารัตน์ บุญมาศ 2021 ปรสิตวิทยา
9 ปณต เลาหะพันธุ์ 2021 ปรสิตวิทยา
10 ผิวพรรณ มาลีวงษ์ 2021 ปรสิตวิทยา
11 พรทิพย์ เหลื่อมหมื่นไวย์ 2021 ปรสิตวิทยา
12 ไพบูลย์ สิทธิถาวร 2021 ปรสิตวิทยา
13 วันชัย มาลีวงษ์ 2021 ปรสิตวิทยา
14 วิชิต พิพิธกุล 2021 ปรสิตวิทยา
15 วิภาภรณ์ เรืองจิระชูพร 2021 ปรสิตวิทยา
16 วีระยุทธ์ แดนสีแก้ว 2021 ปรสิตวิทยา
17 วุฒิพงศ์ ลิมป์วิโรจน์ 2021 ปรสิตวิทยา
18 ศศิธร แก้วเกษ 2021 ปรสิตวิทยา
19 สมชาย ปิ่นละออ 2021 ปรสิตวิทยา
20 สมาน เทศนา 2021 ปรสิตวิทยา
21 สุชาติ ปริยานนท์ 2021 ปรสิตวิทยา
22 อภิพร สุวรรณไตรย์ 2021 ปรสิตวิทยา
23 อภิพร ถิ่นคำรพ 2021 ปรสิตวิทยา