Research Department Auhors

# ชื่อนักวิจัย ปี ภาควิชา
1 Justin Reese 2020 ปรสิตวิทยา
2 Ross Andrews 2020 ปรสิตวิทยา
3 เกษมศรี ไทยกล้า 2020 ปรสิตวิทยา
4 จิราภรณ์ ประสงค์วัฒนา 2020 ปรสิตวิทยา
5 ชาทะนันท์ เอี่ยมอุดมกาล 2020 ปรสิตวิทยา
6 เตือนใจ ศรีสว่างวงศ์ 2020 ปรสิตวิทยา
7 เทวราช หล้าหา 2020 ปรสิตวิทยา
8 ธิดารัตน์ บุญมาศ 2020 ปรสิตวิทยา
9 ปณต เลาหะพันธุ์ 2020 ปรสิตวิทยา
10 ผิวพรรณ มาลีวงษ์ 2020 ปรสิตวิทยา
11 พรทิพย์ เหลื่อมหมื่นไวย์ 2020 ปรสิตวิทยา
12 ไพบูลย์ สิทธิถาวร 2020 ปรสิตวิทยา
13 วันชัย มาลีวงษ์ 2020 ปรสิตวิทยา
14 วิชิต พิพิธกุล 2020 ปรสิตวิทยา
15 วิภาภรณ์ เรืองจิระชูพร 2020 ปรสิตวิทยา
16 วีระยุทธ์ แดนสีแก้ว 2020 ปรสิตวิทยา
17 วุฒิพงศ์ ลิมป์วิโรจน์ 2020 ปรสิตวิทยา
18 ศศิธร แก้วเกษ 2020 ปรสิตวิทยา
19 สมชาย ปิ่นละออ 2020 ปรสิตวิทยา
20 สมาน เทศนา 2020 ปรสิตวิทยา
21 สุชาติ ปริยานนท์ 2020 ปรสิตวิทยา
22 อภิพร สุวรรณไตรย์ 2020 ปรสิตวิทยา
23 อภิพร ถิ่นคำรพ 2020 ปรสิตวิทยา