Research Department Auhors

# ชื่อนักวิจัย ปี ภาควิชา
1 Justin Reese 2019 ปรสิตวิทยา
2 Ross Andrews 2019 ปรสิตวิทยา
3 เกษมศรี ไทยกล้า 2019 ปรสิตวิทยา
4 จิราภรณ์ ประสงค์วัฒนา 2019 ปรสิตวิทยา
5 ชาทะนันท์ เอี่ยมอุดมกาล 2019 ปรสิตวิทยา
6 เตือนใจ ศรีสว่างวงศ์ 2019 ปรสิตวิทยา
7 เทวราช หล้าหา 2019 ปรสิตวิทยา
8 ธิดารัตน์ บุญมาศ 2019 ปรสิตวิทยา
9 ปณต เลาหะพันธุ์ 2019 ปรสิตวิทยา
10 ผิวพรรณ มาลีวงษ์ 2019 ปรสิตวิทยา
11 พรทิพย์ เหลื่อมหมื่นไวย์ 2019 ปรสิตวิทยา
12 ไพบูลย์ สิทธิถาวร 2019 ปรสิตวิทยา
13 วันชัย มาลีวงษ์ 2019 ปรสิตวิทยา
14 วิชิต พิพิธกุล 2019 ปรสิตวิทยา
15 วิภาภรณ์ เรืองจิระชูพร 2019 ปรสิตวิทยา
16 วีระยุทธ์ แดนสีแก้ว 2019 ปรสิตวิทยา
17 วุฒิพงศ์ ลิมป์วิโรจน์ 2019 ปรสิตวิทยา
18 ศศิธร แก้วเกษ 2019 ปรสิตวิทยา
19 สมชาย ปิ่นละออ 2019 ปรสิตวิทยา
20 สมาน เทศนา 2019 ปรสิตวิทยา
21 สุชาติ ปริยานนท์ 2019 ปรสิตวิทยา
22 อภิพร สุวรรณไตรย์ 2019 ปรสิตวิทยา
23 อภิพร ถิ่นคำรพ 2019 ปรสิตวิทยา