Research Department Auhors

# ชื่อนักวิจัย ปี ภาควิชา
1 Justin Reese 2018 ปรสิตวิทยา
2 Ross Andrews 2018 ปรสิตวิทยา
3 เกษมศรี ไทยกล้า 2018 ปรสิตวิทยา
4 จิราภรณ์ ประสงค์วัฒนา 2018 ปรสิตวิทยา
5 ชาทะนันท์ เอี่ยมอุดมกาล 2018 ปรสิตวิทยา
6 เตือนใจ ศรีสว่างวงศ์ 2018 ปรสิตวิทยา
7 เทวราช หล้าหา 2018 ปรสิตวิทยา
8 ธิดารัตน์ บุญมาศ 2018 ปรสิตวิทยา
9 ปณต เลาหะพันธุ์ 2018 ปรสิตวิทยา
10 ผิวพรรณ มาลีวงษ์ 2018 ปรสิตวิทยา
11 พรทิพย์ เหลื่อมหมื่นไวย์ 2018 ปรสิตวิทยา
12 ไพบูลย์ สิทธิถาวร 2018 ปรสิตวิทยา
13 วันชัย มาลีวงษ์ 2018 ปรสิตวิทยา
14 วิชิต พิพิธกุล 2018 ปรสิตวิทยา
15 วิภาภรณ์ เรืองจิระชูพร 2018 ปรสิตวิทยา
16 วีระยุทธ์ แดนสีแก้ว 2018 ปรสิตวิทยา
17 วุฒิพงศ์ ลิมป์วิโรจน์ 2018 ปรสิตวิทยา
18 ศศิธร แก้วเกษ 2018 ปรสิตวิทยา
19 สมชาย ปิ่นละออ 2018 ปรสิตวิทยา
20 สมาน เทศนา 2018 ปรสิตวิทยา
21 สุชาติ ปริยานนท์ 2018 ปรสิตวิทยา
22 อภิพร สุวรรณไตรย์ 2018 ปรสิตวิทยา
23 อภิพร ถิ่นคำรพ 2018 ปรสิตวิทยา