Research Department Auhors

# ชื่อนักวิจัย ปี ภาควิชา
1 Justin Reese 2017 ปรสิตวิทยา
2 Ross Andrews 2017 ปรสิตวิทยา
3 เกษมศรี ไทยกล้า 2017 ปรสิตวิทยา
4 จิราภรณ์ ประสงค์วัฒนา 2017 ปรสิตวิทยา
5 ชาทะนันท์ เอี่ยมอุดมกาล 2017 ปรสิตวิทยา
6 เตือนใจ ศรีสว่างวงศ์ 2017 ปรสิตวิทยา
7 เทวราช หล้าหา 2017 ปรสิตวิทยา
8 ธิดารัตน์ บุญมาศ 2017 ปรสิตวิทยา
9 ปณต เลาหะพันธุ์ 2017 ปรสิตวิทยา
10 ผิวพรรณ มาลีวงษ์ 2017 ปรสิตวิทยา
11 พรทิพย์ เหลื่อมหมื่นไวย์ 2017 ปรสิตวิทยา
12 ไพบูลย์ สิทธิถาวร 2017 ปรสิตวิทยา
13 วันชัย มาลีวงษ์ 2017 ปรสิตวิทยา
14 วิชิต พิพิธกุล 2017 ปรสิตวิทยา
15 วิภาภรณ์ เรืองจิระชูพร 2017 ปรสิตวิทยา
16 วีระยุทธ์ แดนสีแก้ว 2017 ปรสิตวิทยา
17 วุฒิพงศ์ ลิมป์วิโรจน์ 2017 ปรสิตวิทยา
18 ศศิธร แก้วเกษ 2017 ปรสิตวิทยา
19 สมชาย ปิ่นละออ 2017 ปรสิตวิทยา
20 สมาน เทศนา 2017 ปรสิตวิทยา
21 สุชาติ ปริยานนท์ 2017 ปรสิตวิทยา
22 อภิพร สุวรรณไตรย์ 2017 ปรสิตวิทยา
23 อภิพร ถิ่นคำรพ 2017 ปรสิตวิทยา