Research Department Auhors

# ชื่อนักวิจัย ปี ภาควิชา
1 Justin Reese 2016 ปรสิตวิทยา
2 Ross Andrews 2016 ปรสิตวิทยา
3 เกษมศรี ไทยกล้า 2016 ปรสิตวิทยา
4 จิราภรณ์ ประสงค์วัฒนา 2016 ปรสิตวิทยา
5 ชาทะนันท์ เอี่ยมอุดมกาล 2016 ปรสิตวิทยา
6 เตือนใจ ศรีสว่างวงศ์ 2016 ปรสิตวิทยา
7 เทวราช หล้าหา 2016 ปรสิตวิทยา
8 ธิดารัตน์ บุญมาศ 2016 ปรสิตวิทยา
9 ปณต เลาหะพันธุ์ 2016 ปรสิตวิทยา
10 ผิวพรรณ มาลีวงษ์ 2016 ปรสิตวิทยา
11 พรทิพย์ เหลื่อมหมื่นไวย์ 2016 ปรสิตวิทยา
12 ไพบูลย์ สิทธิถาวร 2016 ปรสิตวิทยา
13 วันชัย มาลีวงษ์ 2016 ปรสิตวิทยา
14 วิชิต พิพิธกุล 2016 ปรสิตวิทยา
15 วิภาภรณ์ เรืองจิระชูพร 2016 ปรสิตวิทยา
16 วีระยุทธ์ แดนสีแก้ว 2016 ปรสิตวิทยา
17 วุฒิพงศ์ ลิมป์วิโรจน์ 2016 ปรสิตวิทยา
18 ศศิธร แก้วเกษ 2016 ปรสิตวิทยา
19 สมชาย ปิ่นละออ 2016 ปรสิตวิทยา
20 สมาน เทศนา 2016 ปรสิตวิทยา
21 สุชาติ ปริยานนท์ 2016 ปรสิตวิทยา
22 อภิพร สุวรรณไตรย์ 2016 ปรสิตวิทยา
23 อภิพร ถิ่นคำรพ 2016 ปรสิตวิทยา