Research Department Auhors

# ชื่อนักวิจัย ปี ภาควิชา
1 Justin Reese 2015 ปรสิตวิทยา
2 Ross Andrews 2015 ปรสิตวิทยา
3 เกษมศรี ไทยกล้า 2015 ปรสิตวิทยา
4 จิราภรณ์ ประสงค์วัฒนา 2015 ปรสิตวิทยา
5 ชาทะนันท์ เอี่ยมอุดมกาล 2015 ปรสิตวิทยา
6 เตือนใจ ศรีสว่างวงศ์ 2015 ปรสิตวิทยา
7 เทวราช หล้าหา 2015 ปรสิตวิทยา
8 ธิดารัตน์ บุญมาศ 2015 ปรสิตวิทยา
9 ปณต เลาหะพันธุ์ 2015 ปรสิตวิทยา
10 ผิวพรรณ มาลีวงษ์ 2015 ปรสิตวิทยา
11 พรทิพย์ เหลื่อมหมื่นไวย์ 2015 ปรสิตวิทยา
12 ไพบูลย์ สิทธิถาวร 2015 ปรสิตวิทยา
13 วันชัย มาลีวงษ์ 2015 ปรสิตวิทยา
14 วิชิต พิพิธกุล 2015 ปรสิตวิทยา
15 วิภาภรณ์ เรืองจิระชูพร 2015 ปรสิตวิทยา
16 วีระยุทธ์ แดนสีแก้ว 2015 ปรสิตวิทยา
17 วุฒิพงศ์ ลิมป์วิโรจน์ 2015 ปรสิตวิทยา
18 ศศิธร แก้วเกษ 2015 ปรสิตวิทยา
19 สมชาย ปิ่นละออ 2015 ปรสิตวิทยา
20 สมาน เทศนา 2015 ปรสิตวิทยา
21 สุชาติ ปริยานนท์ 2015 ปรสิตวิทยา
22 อภิพร สุวรรณไตรย์ 2015 ปรสิตวิทยา
23 อภิพร ถิ่นคำรพ 2015 ปรสิตวิทยา