Research Department Auhors

# ชื่อนักวิจัย ปี ภาควิชา
1 กัลยาณี สวรรยาวิสุทธิ์ 2018 ชีวเคมี
2 กุลธิดา เวทีวุฒาจารย์ 2018 ชีวเคมี
3 จุฑารพ เพชระบูรณิน 2018 ชีวเคมี
4 ฉลองชัย เฉลิมวัฒน์ 2018 ชีวเคมี
5 ชฎามาศ พินิจสุนทร 2018 ชีวเคมี
6 ชฎามาศ สกลศิลป์ศิริ 2018 ชีวเคมี
7 ชนิตรา ธุวจิตต์ 2018 ชีวเคมี
8 ชัยศิริ วงศ์คำ 2018 ชีวเคมี
9 เตือนจิต คำพิทักษ์ 2018 ชีวเคมี
10 ธีรวรรธน์ ขันทอง 2018 ชีวเคมี
11 นภา หลิมรัตน์ 2018 ชีวเคมี
12 นิษณา นามวาท 2018 ชีวเคมี
13 เนตรเฉลียว สัณฑ์พิทักษ์ 2018 ชีวเคมี
14 ประดิษฐ สุคนธวารินทร์ 2018 ชีวเคมี
15 ประสงค์ คุณานุวัฒน์ชัยเดช 2018 ชีวเคมี
16 ปีติ ธุวจิตต์ 2018 ชีวเคมี
17 เปรมใจ อารีจิตรานุสรณ์ 2018 ชีวเคมี
18 พจน์ ศรีบุญลือ 2018 ชีวเคมี
19 พวงรัตน์ ยงวณิชย์ 2018 ชีวเคมี
20 พัชรี บุญศิริ 2018 ชีวเคมี
21 เพ็ญพรรณ บุญประสาทสุข 2018 ชีวเคมี
22 รศนา วงศ์รัตนชีวิน 2018 ชีวเคมี
23 เรณู ทานันท์ 2018 ชีวเคมี
24 วัชรินทร์ ลอยลม 2018 ชีวเคมี
25 วิทูรย์ ประสงค์วัฒนา 2018 ชีวเคมี
26 สมศักดิ์ อนุกูลอนันต์ชัย 2018 ชีวเคมี
27 สร้อยสังวาลย์ สาตรักษ์ 2018 ชีวเคมี
28 เสาวลักษณ์ จิรกุลสมโชค 2018 ชีวเคมี
29 โสพิศ วงศ์คำ 2018 ชีวเคมี
30 อาทิตย์ ศิลป์ศิริวานิชย์ 2018 ชีวเคมี
31 อุบล ชาอ่อน 2018 ชีวเคมี
32 สุกัญญา เลือง 2018 ชีวเคมี