Research Department Auhors

# ชื่อนักวิจัย ปี ภาควิชา
1 จิตติมา แสงสุวรรณ 2016 เวชศาสตร์ฟื้นฟู
2 ณัฐเศรษฐ มนิมนากร 2016 เวชศาสตร์ฟื้นฟู
3 ณิชานันทน์ ปัญญาเอก 2016 เวชศาสตร์ฟื้นฟู
4 นลินทิพย์ ตำนานทอง 2016 เวชศาสตร์ฟื้นฟู
5 นันทยา อุดมพาณิชย์ 2016 เวชศาสตร์ฟื้นฟู
6 ปรีดา อารยาวิชานนท์ 2016 เวชศาสตร์ฟื้นฟู
7 ผาสุก บุญซื่อ 2016 เวชศาสตร์ฟื้นฟู
8 พัทธ์ปิยา สีระสาพร 2016 เวชศาสตร์ฟื้นฟู
9 ภัทรา วัฒนพันธุ์ 2016 เวชศาสตร์ฟื้นฟู
10 รัตนา วิเชียรศิริ 2016 เวชศาสตร์ฟื้นฟู
11 เสมอเดือน คามวัลย์ 2016 เวชศาสตร์ฟื้นฟู
12 เอกสิทธิ์ ภู่ศิริภิญโญ 2016 เวชศาสตร์ฟื้นฟู