Research Department

ภาควิชา ปี ชื่อผลงาน ตีพิมพ์ใน Authors
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2021 A fluorescence AuNPs-LISA: A new approach for Opisthorchis viverrini (Ov) antigen detection with a simple fluorescent enhancement strategy by surfactant micelle in urine samples SPECTROCHIMICA ACTA PART A-MOLECULAR AND BIOMOLECULAR SPECTROSCOPY Taron W., Jamnongkan W., Phetcharaburanin J., Klanrit P., Namwat N., Techasen A., Sithithaworn P., Khuntikeo N., Boonmars T., Loilome W., Ngeontae W.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2021 Case report: Sparganosis of the cauda equina American Journal of Tropical Medicine and Hygiene Chotmongkol V., Phuttharak W., Jingjit K., Chaisuriya N., Sanpool O., Chaichan S., Khamsai S.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2021 Comparative accuracy of ultrasound and physical examination conducted by clinical year medical students in diagnosing ascites Journal of the Medical Association of Thailand Ienghong K., Nasaarn T., Bhudhisawasdi V., Kaewudornsri P.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2021 Decreasing trends in cholangiocarcinoma incidence and relative survival in Khon Kaen, Thailand: An updated, inclusive, population-based cancer registry analysis for 1989-2018 PLoS ONE Kamsa-Ard S., Santong C., Siriporn Kamsa-Ard, Luvira V., Luvira V., Suwanrungruang K., Bhudhisawasdi V.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2021 Does the use of lights and sirens on ambulances affect pre-hospital time? Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences Apiratwarakul K., Ienghong K., Bhudhisawasdi V., Gaysonsiri D., Tiamkao S.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2021 Human amniotic fluid stem cells attenuate cholangiocyte apoptosis in a bile duct injury model of liver ductal organoids Journal of Pediatric Surgery Chusilp S., Lee C., Li B., Lee D., Yamoto M., Ganji N., Vejchapipat P., Pierro A.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2021 Imaging features associated with survival outcomes among colorectal cancer patients with and without KRAS mutation Egyptian Journal of Radiology and Nuclear Medicine Promsorn J., Chadbunchachai P., Somsap K., Paonariang K., Sa-ngaimwibool P., Apivatanasiri C., Lahoud R.M., Harisinghani M.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2021 Is adjunctive hyperbaric oxygen treatment alone or with surgery the proper management for active and persistent osteoradionecrosis? Advances in Skin & Wound Care Jenwitheesuk K., Mahakkanukrauh A., Punjaruk W., Vatanasapt P., Jenwitheesuk K., Surakunprapha P., Jinaporntham S., Uraiwan K., Limrattanapimpa P.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2021 Nasogastric decompression after intestinal surgery in children: a systematic review and meta-analysis Pediatric Surgery International Chusilp S., Yamoto M., Vejchapipat P., Ganji N., Pierro A.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2021 POCUS findings in critically ill patients in Emergency Department Journal of the Medical Association of Thailand Ienghong K., Towsakul N., Bhudhisawasdi V., Srimookda N., Ratanachotmanee N., Phungoen P.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2021 Pre-hospital care: The new perspective in the international rotational program of emergency medicine residents Journal of the Medical Association of Thailand Apiratwarakul K., Suzuki T., Phengsavanh A., Ngaemsurach P., Bhudhisawasdi V.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2021 Risk Factors of Fistula Following Primary Palatoplasty Journal of craniofacial surgery Saothonglang K., Punyavong P., Winaikosol K., Jenwitheesuk K., Surakunprapha P.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2021 Sulfasalazine modifies metabolic profiles and enhances cisplatin chemosensitivity on cholangiocarcinoma cells in in vitro and in vivo models CANCER & METABOLISM Thanee, Malinee; Padthaisong, Sureerat; Suksawat, Manida; Dokduang, Hasaya; Phetcharaburanin, Jutarop; Klanrit, Poramate; Titapun, Attapol; Namwat, Nisana; Wangwiwatsin, Arporn; Sa-ngiamwibool, Prakasit; Khuntikeo, Narong; Saya, Hideyuki; Loilome, Watcharin
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2021 The Further Findings of Preorbital Septum Fiber Aesthetic surgery journal Wongkietkachorn A., Surakunprapha P., Wongkietkachorn S., Rudtanatip T., Sakaew W., Wongkietkachorn N.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2021 Towards Evidence-based Control of Opisthorchis viverrini Trends in Parasitology Crellen T., Sithithaworn P., Pitaksakulrat O., Khuntikeo N., Medley G.F., Hollingsworth T.D.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2021 Use of emergency medical services: Experience 100 days after first case of COVID-19 Journal of the Medical Association of Thailand Apiratwarakul K., Songserm W., Bhudhisawasdi V., Wachirachiaranon P.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2021 Adaptation to Open-Book Online Examination During the COVID-19 Pandemic Journal of Surgical Education Eurboonyanun C., Wittayapairoch J., Aphinives P., Petrusa E., Gee D.W., Phitayakorn R.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2021 An Inconvenient Truth of Clinical Assessment and Indocyanine Green Angiography Precise Marking for Indeterminate Burn Excision Plastic and Reconstructive Surgery Wongkietkachorn A., Surakunprapha P., Jenwitheesuk K., Eua-Angkanakul K., Winaikosol K., Punyavong P., Wongkietkachorn N., Wongkietkachorn S., Salyapongse A.N.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2021 Anterolateral Thigh and Vascularized-tensor Fascia Lata Flaps for Long-gap Achilles Tendon Reconstruction Plastic and Reconstructive Surgery Winaikosol K, Surakunprapha P.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2021 Artificial intelligence development for detecting microcalcification within mammography Journal of the Medical Association of Thailand Aphinives C., Aphinives P., Nawapan S.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2021 Artificial intelligence development for detecting prostate cancer in MRI Egyptian Journal of Radiology and Nuclear Medicine Aphinives C., Aphinives P.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2021 Assessment of competency of point-of-care ultrasound in emergency medicine residents during ultrasound rotation at the emergency department Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences Ienghong K., Apiratwarakul K., Tongthummachat N., Suzuki T., Tiamkao S., Bhudhisawasdi V.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2021 Birth Prevalence and Risk Factors Associated With CL/P in Thailand Cleft Palate-Craniofacial Journal Chowchuen B., Surakunprapha P., Winaikosol K., Punyavong P., Kiatchoosakun P., Pradubwong S.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2021 B-line artifact as a diagnostic tool in various conditions at the emergency department Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences Ienghong K., Suzuki T., Celebi I., Bhudhisawasdi V., Tiamkao S., Gaysonsiri D., Apiratwarakul K.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2021 Cancer-Associated Fibroblast-Derived IL-6 Determines Unfavorable Prognosis in Cholangiocarcinoma by Affecting Autophagy-Associated Chemoresponse CANCERS Thongchot, Suyanee; Vidoni, Chiara; Ferraresi, Alessandra; Loilome, Watcharin; Khuntikeo, Narong; Sangkhamanon, Sakkarn; Titapun, Attapol; Isidoro, Ciro; Namwat, Nisana
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2021 CD44 modulates metabolic pathways and altered ROS-mediated Akt signal promoting cholangiocarcinoma progression PLoS ONE Thanee M., Dokduang H., Kittirat Y., Phetcharaburanin J., Klanrit P., Titapun A., Namwat N., Khuntikeo N., Wangwiwatsin A., Saya H., Loilome W.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2021 Comparison of emergency medical services duration amid routine service for covid-19 patients Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences Apiratwarakul K., Suzuki T., Celebi I., Ienghong K., Tangpaisarn T., Tiamkao S., Bhudhisawasdi V.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2021 Development of emergency medical services amid 5 years’ experience at a medical school in Thailand Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences Apiratwarakul K., Ruamsuk P., Suzuki T., Celebi I., Tiamkao S., Bhudhisawasdi V., Ienghong K.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2021 Efficacy of pre-operative portal vein embolization of biliary neoplasm before major hepatectomy Journal of the Medical Association of Thailand Wongwiwatchai J., Klungboonkrong V., Ahooja A., Phothong T., Titapun A., Sa-Ngaimwibool P., Promsorn J.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2021 Establishment of a Potential Serum Biomarker Panel for the Diagnosis and Prognosis of Cholangiocarcinoma Using Decision Tree Algorithms DIAGNOSTICS Kimawaha, Phongsaran; Jusakul, Apinya; Junsawang, Prem; Thanan, Raynoo; Titapun, Attapol; Khuntikeo, Narong; Techasen, Anchalee
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2021 Executive summary thai pulmonary hypertension guidelines 2020 Journal of the Medical Association of Thailand Durongpisitkul K., Sompradeekul S., Nanagara R., Jakrapanichakul D., Wanitkun S., Limsuwan A., Jaimchariyatam N., Sawasdiwipachi P., Boonyaratavej S., Lertsapcharoen P., Pussadhamma B., Pornsuriyasak P., Louthrenoo W., Arromdee E., Chungsomprasong P., Vijarnsorn C., Chirakarnjanakorn S., Phrommintikul A., Kanitsap A., Sricharoenchai T., Disayabutr S., Tangcharoen T., Wongsa A., Sangsayune P., Rittayamai N., Samankatiwat P.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2021 High Levels of Serum IgG for Opisthorchis viverrini and CD44 Expression Predict Worse Prognosis for Cholangiocarcinoma Patients after Curative Resection INTERNATIONAL JOURNAL OF GENERAL MEDICINE Titapun, Attapol; Luvira, Vor; Srisuk, Tharatip; Jareanrat, Apiwat; Thanasukarn, Vasin; Thanee, Malinee; Sa-Ngiamwibool, Prakasit; Padthaisong, Sureerat; Duangkumpha, Kassaporn; Suksawat, Manida; Loilome, Watcharin; Sithithaworn, Paiboon; Techasen, Anchalee; Thinkhamrop, Bandit; Dzienny, Alexa; Caglayan, Ayse; Park, David; Mahmud, Simran; Khuntikeo, Narong
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2021 Improvement of allograft kidney biopsy yield by using a handheld smartphone microscope as an on-site evaluation device Heliyon Sirithanaphol W., Incharoen N., Rompsaithong U., Kiatsopit P., Lumbiganon S., Chindaprasirt J.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2021 Indocyanine Green Angiography Precise Marking for Indeterminate Burn Excision: A Prospective, Multi-centered, Double-blinded Study Plastic and Reconstructive Surgery Wongkietkachorn A., Surakunprapha P., Jenwitheesuk K., Eua-Angkanakul K., Winaikosol K., Punyavong P., Wongkietkachorn N., Wongkietkachorn S., Salyapongse A.N.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2021 Long-term Outcomes After Anal Fistula Surgery: Results From Two University Hospitals in Thailand Annals of Coloproctology Chadbunchachai W, Lohsiriwat V, Paonariang K.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2021 Masculinity and misinformation: Social dynamics of liver fluke infection risk in Thailand Parasitology International Wang Y.-C., Grundy-Warr C., Namsanor J., Kenney-Lazar M., Tang C.J.Y., Goh L.Y.W., Chong Y.C., Sithithaworn P., Ngonkum S., Khuntikeo N.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2021 Point of care ultrasound in geriatric patients at the emergency department Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences Ienghong K., Tiamkao S., Bhudhisawasdi V., Gaysonsiri D., Apiratwarakul K.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2021 Progression of intraductal papillary neoplasm of the bile duct (IPNB): A proposed model through the observation of patients with non-resected tumors Annals of Hepatology Luvira V.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2021 Real time telephoneapplication use for consultation in emergency medical services Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences Apiratwarakul K., Suzuki T., Celebi I., Tiamkao S., Bhudhisawasdi V., Gaysonsiri D., Ienghong K.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2021 Self-referral to the university hospital resulting in unnecessary patient expenses: A prospective descriptive study in a super-tertiary hospital Indian Journal of Community Medicine Phankitiya S., Luvira V.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2021 Survival after surgery among patients with cholangiocarcinoma in Northeast Thailand according to anatomical and morphological classification BMC Cancer Tawarungruang C., Khuntikeo N., Chamadol N., Laopaiboon V., Thuanman J., Thinkhamrop K., Kelly M., Thinkhamrop B.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2021 Using routine ambulance inspection report application to reduce wasted time in emergency medical services Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences Apiratwarakul K., Ienghong K., Suzuki T., Celebi I., Bhudhisawasdi V., Tiamkao S.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2021 Association of comorbidity between Opisthorchis viverrini infection and diabetes mellitus in the development of cholangiocarcinoma among a high-risk population, northeastern Thailand PLOS NEGLECTED TROPICAL DISEASES Thinkhamrop, Kavin; Khuntikeo, Narong; Laohasiriwong, Wongsa; Chupanit, Pornpimon; Kelly, Matthew; Suwannatrai, Apiporn T.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2021 Cost-effectiveness analysis of endovascular coiling and neurosurgical clipping for aneurysmal subarachnoid hemorrhage in Thailand Journal of NeuroInterventional Surgery Duangthongphon P, Kitkhuandee A, Munkong W, Limwattananon P, Waleekhachonloet O, Rattanachotphanit T, Limwattananon S.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2021 Diagnostic and Prognostic Value of Circulating Cell-Free DNA for Cholangiocarcinoma DIAGNOSTICS Wintachai, Preawwalee; Lim, Jing Quan; Techasen, Anchalee; Lert-Itthiporn, Worachart; Kongpetch, Sarinya; Loilome, Watcharin; Chindaprasirt, Jarin; Titapun, Attapol; Namwat, Nisana; Khuntikeo, Narong; Jusakul, Apinya
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2021 Emergency medical services amid new wave of coronavirus disease 2019 outbreak in khon kaen, thailand Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences Apiratwarakul K., Suzuki T., Celebi I., Tiamkao S., Bhudhisawasdi V., Gaysonsiri D., Ienghong K.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2021 Immediate aortic dissection after transcatheter aortic valve replacement: A case report and review of the literature Clinical Case Reports Rujirachun P., Junyavoraluk A., Jakrapanichakul D., Wongpraparut N., Chunhamaneewat N., Maneesai A., Sakiyalak P.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2021 Infrahepatic Inferior Vena Cava Clamping Reduces Blood Loss during Liver Transection for Cholangiocarcinoma International Journal of Hepatology Leeratanakachorn N., Luvira V., Tipwaratorn T., Theeragul S., Jarearnrat A., Titapun A., Srisuk T., Kamsa-Ard S., Pugkhem A., Khuntikeo N., Pairojkul C., Bhudhisawasdi V.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2021 Point of care ultrasound training during the coronavirus disease 2019 pandemic Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences Ienghong K., Suzuki T., Tiamkao S., Bhudhisawasdi V., Gaysonsiri D., Apiratwarakul K.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2021 Point of care ultrasound use by interns in emergency department Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences Ienghong K., Suzuki T., Tiamkao S., Gaysonsiri D., Bhudhisawasdi V., Apiratwarakul K.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2021 Postoperative adjuvant chemotherapy for resectable cholangiocarcinoma Cochrane database of systematic reviews Luvira V, Satitkarnmanee E, Pugkhem A, Kietpeerakool C, Lumbiganon P, Pattanittum P.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2021 Prognostic factors and clinical nomogram predicting survival in high-grade glioma Journal of Cancer Research and Therapeutics Tunthanathip T, Ratanalert S, Sae-Heng S, Oearsakul T, Sakarunchai I, Kaewborisutsakul A, Chotsampancharoen T, Intusoma U, Kitkhuandee A, Vaniyapong T.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2021 Smartphone-based fluorescent ELISA with simple fluorescent enhancement strategy for Opisthorchis viverrini (Ov) antigen detection in urine samples Sensors and Actuators B: Chemical Taron W., Phooplub K., Sanchimplee S., Piyanamvanich K., Jamnongkan W., Techasen A., Phetcharaburanin J., Klanrit P., Namwat N., Khuntikeo N., Boonmars T., Sithithaworn P., Ouiganon S., Kanatharana P., Thavarungkul P., Buranachai C., Loilome W., Ngeontae W.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2021 Stress and associated factors with received and needed support in medical students during COVID-19 pandemic: A multicenter study Korean Journal of Medical Education Puranachaikere T., Hataiyusuk S., Anupansupsai R., In-Iw S., Saisavoey N., Techapanuwat T., Arunrodpanya F., Charonpongsuntorn C., Wiwattanaworaset P., Siripongpan A., Pruttithavorn W., Wonglertwisawakorn C., Pojanapotha P., Rueangrong B., Pattrakornkul N., Piyawattanametha N., Piyawattanametha S., Ratanapichayachai D.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2021 Targeting Fatty Acid Synthase Modulates Metabolic Pathways and Inhibits Cholangiocarcinoma Cell Progression Frontiers in Pharmacology Tomacha J., Dokduang H., Padthaisong S., Namwat N., Klanrit P., Phetcharaburanin J., Wangwiwatsin A., Khampitak T., Koonmee S., Titapun A., Jarearnrat A., Khuntikeo N., Loilome W.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2021 Treatment outcome of traumatic subclavian artery injuries Vascular Health and Risk Management Tanmit P., Angkasith P., Teeratakulpisarn P., Thanapaisal C., Wongkonkitsin N., Prasertcharoensuk S., Panich C.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2021 Uncrossmatched blood transfusion for resuscitation patients at the emergency department Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences Apiratwarakul K., Chanthawatthanarak S., Klawkla P., Ienghong K., Bhudhisawasdi V., Suzuki T.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2021 Ventriculoperitoneal shunt failure in pediatric patients: An analysis of a national hospitalization database in Thailand Journal of Neurosurgery Pediatrics Limwattananon P., Kitkhuandee A.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2021 What are the strongest indicators of intracerebral hemorrhage in mild traumatic brain injury? Trauma Surgery and Acute Care Open Teeratakulpisarn P., Angkasith P., Wannakul T., Tanmit P., Prasertcharoensuk S., Thanapaisal C., Wongkonkitsin N., Kitkhuandee A., Sukeepaisarnjaroen W., Phuttharak W., Sawanyawisuth K.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2021 Metabolic effects of duodenojejunal bypass surgery in a rat model of type 1 diabetes Surgical Endoscopy Vangoitsenhoven R., Wilson R., Sharma G., Punchai S., Corcelles R., Froylich D., Mulya A., Schauer P.R., Brethauer S.A., Kirwan J.P., Sangwan N., Brown J.M., Aminian A.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2021 A Life Saving Emergent Temporary External Carotid Artery Controlled in Extensive Craniofacial Injury International Medical Case Reports Journal Teeratakulpisarn P., Angkasith P., Tanmit P., Thanapaisal C., Prasertcharoensuk S., Wongkonkitsin N.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2021 A Life Saving Emergency Department Resuscitative Endovascular Balloon Occlusion of the Aorta (REBOA) with Open Groin Technique Open Access Emergency Medicine Teeratakulpisarn P., Angkasith P., Tanmit P., Thanapaisal C., Prasertcharoensuk S., Wongkonkitsin N.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2021 Function of Nasoalveolar Molding Devices in Bilateral Complete Cleft Lip and Palate: A 3-Dimensional Maxillary Arch Analysis Cleft Palate-Craniofacial Journal Tankittiwat P., Pisek A., Manosudprasit M., Punyavong P., Manosudprasit A., Phaoseree N., Wangsrimongkol B., Pisek P., Manosudprasit A.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2021 Implementation of the ACS/ APDS Resident Skills Curriculum reveals a need for rater training: An analysis using generalizability theory American Journal of Surgery Jogerst K.M.,Eurboonyanun C.,Park Y.S.,Cassidy D.,McKinley S.K.,Hamdi I.,Phitayakorn R.,Petrusa E.,Gee D.W.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2021 Co-existence of intraductal papillary neoplasm of the bile duct and Opisthorchis viverrini Journal of Hepato-Biliary-Pancreatic Surgery Luvira V, Tipwaratorn T, Pugkhem A.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2021 A comparison of surgical site infections in children after stoma reversal between purse-string and linear closure Pediatric Surgery International Sayuen C., Phannua R., Chusilp S., Tanming P., Areemit S., Decharun K., Vejchapipat P., Thaiwatcharamas K.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2021 Meso-Rex bypass versus portosystemic shunt for the management of extrahepatic portal vein obstruction in children: systematic review and meta-analysis Pediatric Surgery International Yamoto M., Chusilp S., Alganabi M., Sayed B.A., Pierro A.
ศัลยศาสตร์ (Surgery) 2021 Effectiveness of the Nasal Creator Device after Cheiloplasty in Patients with Cleft Lip and Palate as Measured by 3D Stereophotogrammetry Journal of Clinical Pediatric Dentistry Waewsanga S., Pisek P., Surakunprapha P., Piyasin S., Pisek A.