Research Department

ภาควิชา ปี ชื่อผลงาน ตีพิมพ์ใน Authors
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 2019 Incidence of vertebral artery of aortic arch origin, its level of entry into transverse foramen, length, diameter and clinical significance Anatomical Science International Woraputtaporn W., Ananteerakul T., Iamsaard S., Namking M.
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 2019 Predetermining glenoid dimensions using the scapular dimensions European Journal of Orthopaedic Surgery and Traumatology Chaijaroonkhanarak W., Amarttayakong P., Ratanasuwan S., Kirirat P., Pannangrong W., Welbat J.U., Prachaney P., Chaichun A., Sae-Jung S.
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 2019 Supporting a Comprehensive Theory of Breast Fascial Anatomy Plastic and reconstructive surgery Wongkietkachorn A., Surakunprapha P., Rudtanatip T., Sakaew W., Vachirodom P., Wongkietkachorn N., Wongkietkachorn S.
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 2019 The prevalence of Vitamin D deficiency in adult Thai asthmatic patients: A study in a tertiary care setting Journal of the Medical Association of Thailand Sripanidkulchai K., Charoensri S., Sothornwit J., Boonsawat W., Pongchaiyakul C.
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 2019 Using "1-2-3 Rule" for Locating the Internal Mammary Vessels in Smaller Size Population Plastic and reconstructive surgery Wongkietkachorn A., Surakunprapha P., Sakaew W., Rudtanatip T., Wongkietkachorn N., Wongkietkachorn S.
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 2019 A comparative study comparing area of extension of posterior knee capsule via posteromedial injection: a cadaveric study European Journal of Orthopaedic Surgery and Traumatology Tubtim C., Laupattarakasem P., Laupattarakasem W., Chaisiwamongkol K.
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 2019 A morphologic study of the fibulas in the thai population: An analysis using mimic 10.01 three-dimensional images Journal of the Medical Association of Thailand Suvithayasiri S., Paholpak P., Tuamsuk P., Sirichativapee W., Wisanuyotin T., Laupattarakasem P., Sukhonthamarn K., Kosuwon W., Jeeravipoolvarn P.
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 2019 Alterations of morphology and phosphorylated protein expression in the seminal vesicles of diabetic mice Andrologia Yannasithinon S., Iamsaard S.
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 2019 Anatomical Variations of Thyroid Glands in Northeastern-Thai Embalmed Cadavers INTERNATIONAL JOURNAL OF MORPHOLOGY Maneenin, Chanwit; Maneenin, Naowarat; Iamsaard, Sitthichai
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 2019 Anatomical variations of thyroid glands in northeastern-thai embalmed cadavers [Variaciones anatómicas de la glándula tiroides en cadáveres embalsamados del noreste de tailandia] International Journal of Morphology Maneenin C., Maneenin N., Iamsaard S.
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 2019 Bioencapsulation efficacy of sulfated galactans in adult Artemia salina for enhancing immunity in shrimp Litopenaeus vannamei FISH & SHELLFISH IMMUNOLOGY Rudtanatip T., Boonsri B., Praiboon J., Wongprasert K.
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 2019 Carthamus Tinctorius L. extract attenuates cardiac remodeling in L-NAME-induced hypertensive rats by inhibiting the NADPH oxidase-mediated TGF-beta 1 and MMP-9 pathway Annals of Anatomy Bunbupha S., Pakdeechote P., Maneesai P., Prachaney P., Boonprom P.
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 2019 Effects of aged garlic extract on spatial memory and oxidative damage in the brain of amyloid-β induced rats Songklanakarin Journal of Science and Technology Wichai T., Pannangrong W., Welbat J., Chaichun A., Sripanidkulchai K., Sripanidkulchai B.
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 2019 Existence of two mature sequences of cubifrin neuropeptide and their effects on spawning in the sea cucumber, Holothuria scabra Aquaculture Chaiyamoon A., Tinikul Y., Chaichotranunt S., Poomthong T., Suphamungmee W., Sobhon P., Tinikul R.
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 2019 Expression and localization of endogenous phospholipase Cβ3 confined to basal cells in situ of immature ducts and adult excretory ducts of submandibular gland of mice Acta Histochemica Rawangwong A., Watanabe M., Kondo H., Hipkaeo W.
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 2019 Expression and localization of VIAAT in distal uriniferous tubular epithelium of mouse Annals of Anatomy Sakaew W., Tachow A., Thoungseabyoun W., Khrongyut S., Rawangwong A., Polsan Y., Masahiko W., Kondo H., Hipkaeo W.
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 2019 Expression of endogenous phospholipase D1, localized in mouse submandibular gland, is greater in females and is suppressed by testosterone Journal of Anatomy Khrongyut S., Polsan Y., Sakaew W., Sawatpanich T., Banno Y., Nozawa Y., Kondo H., Hipkaeo W.
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 2019 Expression of testicular phosphorylated proteins in types 1 and 2 diabetes mellitus in mice: an experimental study International Journal of Reproductive BioMedicine Sampannang A., Arun S., Burawat J., Sukhorum W., Iamsaard S.
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 2019 Hesperidin alleviates methotrexate-induced memory deficits via hippocampal neurogenesis in adult rats Nutrients Naewla S., Sirichoat A., Pannangrong W., Chaisawang P., Wigmore P., Welbat J.U.
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 2019 Heterogeneous localization of muscarinic cholinoceptor M 1 in the salivary ducts of adult mice Archives of Oral Biology Rawangwong A., Khrongyut S., Chomphoo S., Konno K., Yamasaki M., Watanabe M., Kondo H., Hipkaeo W.
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 2019 Hypolipidemic effect of methoxyflavone-enriched extract of Kaempferia parviflora in cholesterol-induced dyslipidemic rats Songklanakarin Journal of Science and Technology Somintara S., Sripanidkulchai B., Pariwatthanakun C., Sripanidkulchai K.
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 2019 Increased DMT-1 expression in placentas of women living in high-Cd-contaminated areas of Thailand Environmental Science and Pollution Research Somsuan K., Phuapittayalert L., Srithongchai Y., Sonthi P., Supanpaiboon W., Hipkaeo W., Sakulsak N.
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 2019 Localization of phosphatidylinositol 4-phosphate 5-kinase (PIP5K) α, β, γ in the three major salivary glands in situ of mice and their response to β-adrenoceptor stimulation Journal of Anatomy Khrongyut S., Rawangwong A., Pidsaya A., Sakagami H., Kondo H., Hipkaeo W.
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 2019 Localization of phospholipase C beta 3 in the major salivary glands of adult mice ACTA HISTOCHEMICA Rawangwong, Atsara; Pidsaya, Atthapon; Thoungseabyoun, Wipawee; Tachow, Apussara; Sawatpanich, Tarinee; Sakaew, Waraporn; Yamasaki, Miwako; Watanabe, Masahiko; Kondo, Hisatake; Hipkaeo, Wiphawi
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 2019 Melatonin protects against methotrexate-induced memory deficit and hippocampal neurogenesis impairment in a rat model Biochemical Pharmacology Sirichoat A., Krutsri S., Suwannakot K., Aranarochana A., Chaisawang P., Pannangrong W., Wigmore P., Welbat J.U.
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 2019 Mimosine increases the expressions of tyrosine phosphorylated protein in mouse seminal vesicles [La mimosina aumenta la expresión de la proteína tirosina fosforilada en las vesículas seminales del ratón] International Journal of Morphology Chaichun A., Burawat J., Arun S., Tongpan S., Kanla P., Sawatpanich T., Iamsaard S.
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 2019 Nobiletin alleviates vascular alterations through modulation of Nrf-2/HO-1 and MMP pathways in l-NAME induced hypertensive rats Food & Function Potue P., Wunpathe C., Maneesai P., Kukongviriyapan U., Prachaney P., Pakdeechote P.
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 2019 Opisthorchis viverrini infection augments the severity of nonalcoholic fatty liver disease in high-fat/high-fructose diet-fed hamsters American Journal of Tropical Medicine and Hygiene Chaidee A., Onsurathum S., Intuyod K., Haonon O., Pannangpetch P., Pongchaiyakul C., Pinlaor P., Pairojkul C., Welbat J.U., Ittiprasert W., Cochran C.J., Mann V.H., Brindley P.J., Pinlaor S.
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 2019 Protective effects of melatonin against valproic acid-induced memory impairments and reductions in adult rat hippocampal neurogenesis Neuroscience Aranarochana A., Chaisawang P., Sirichoat A., Pannangrong W., Wigmore P., Welbat J.U.
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 2019 The alterations of microvasculature, tyrosine phosphorylation, and lipid peroxidation in kidney of rats treated with valproic acid [Alteraciones de la microvasculatura, fosforilación de tirosina y peroxidación lipídica en riñones de ratas tratadas con ácido valproico] International Journal of Morphology Maneenin C., Lapyuneyong N., Tongpan S., Yannasithinon S., Burawat J., Maneenin N., Sukhorum W., Arun S., Iamsaard S.
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 2019 Valproic acid changes the expression of tyrosine-phosphorylated proteins in rat seminal vesicle Andrologia Tongpan S., Sukhorum W., Arun S., Sawatphanich T., Iamsaard S.
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 2019 Valproic acid withdrawal ameliorates impairments of hippocampal-spatial working memory and neurogenesis [停用丙戊酸对海马-空间工作记忆和神经发生损 伤的改善作用] Journal of Zhejiang University-SCIENCE B Pannangrong W., Sirichoat A., Wongsiri T., Wigmore P., Welbat J.U.