Research Department

ภาควิชา ปี ชื่อผลงาน ตีพิมพ์ใน Authors
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 2016 Antioxidant Capacity and Acute Testicular Toxicity of Leucaena leucocephala Aqueous Shoot Tips Plus Young Leaves Extracts International Journal of Morphology Burawat J., Uabandit N., Sripanidkulchai B., Nualkaew S., Iamsaard S.
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 2016 Asiatic acid attenuates renin-angiotensin system activation and improves vascular function in high-carbohydrate, high-fat diet fed rats BMC Complementary and Alternative Medicine Maneesai P., Bunbupha S., Kukongviriyapan U., Prachaney P., Tangsucharit P., Kukongviriyapan V., Pakdeechote P.
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 2016 Asiatic acid prevents the deleterious effects of valproic acid on cognition and hippocampal cell proliferation and survival Nutrients Welbat J.U., Sirichoat A., Chaijaroonkhanarak W., Prachaney P., Pannangrong W., Pakdeechote P., Sripanidkulchai B., Wigmore P.
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 2016 Association between high pineal fluoride content and pineal calcification in a low fluoride area Fluoride Tharnpanich T., Johns J., Subongkot S., Johns N.P., Kitkhuandee A., Toomsan Y., Luengpailin S.
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 2016 Autistic-Like Behaviors, Oxidative Stress Status, and Histopathological Changes in Cerebellum of Valproic Acid Rat Model of Autism Are Improved by the Combined Extract of Purple Rice and Silkworm Pupae Oxidative Medicine and Cellular Longevity Morakotsriwan N., Wattanathorn J., Kirisattayakul W., Chaisiwamongkol K.
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 2016 Changes of testicular phosphorylated proteins in response to restraint stress in male rats JOURNAL OF ZHEJIANG UNIVERSITY-SCIENCE B Arun, Supatcharee; Burawat, Jaturon; Sukhorum, Wannisa; Sampannang, Apichakan; Uabundit, Nongnut; Iamsaard, Sitthichai
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 2016 Chronic restraint stress induces sperm acrosome reaction and changes in testicular tyrosine phosphorylated proteins in rats International Journal of Reproductive BioMedicine Arun S., Burawat J., Sukhorum W., Sampannang A., Maneenin C., Iamsaard S.
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 2016 Classification of portal vein tributaries in Thai cadavers including a new type V Surgical and Radiologic Anatomy Khamanarong K., Woraputtaporn W., Amarttayakong P., Ahooja A., Khuntikeo N.
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 2016 Differential Protein Expression in the Hemolymph of Bithynia siamensis goniomphalos Infected with Opisthorchis viverrini PLoS Neglected Tropical Diseases Suwannatrai K., Suwannatrai A., Tabsripair P., Welbat J.U., Tangkawattana S., Cantacessi C., Mulvenna J., Tesana S., Loukas A., Sotillo J.
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 2016 Distal anastomosis patterns of the descending branch of the lateral circumflex femoral artery Journal of Plastic Surgery and Hand Surgery Boonrod A., Thammaroj T., Jianmongkol S., Prajaney P.
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 2016 Feasibility of the vascularized fibula bone graft for reconstruction of the mandible: a cadaveric study International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery Vittayakittipong P., Jarudejkajon J., Kirirat P., Chaijaroonkhanarak W., Chaisiwamongkol K.
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 2016 Fluoxetine prevents the memory deficits and reduction in hippocampal cell proliferation caused by valproic acid Journal of Chemical Neuroanatomy Welbat J.U., Sangrich P., Sirichoat A., Chaisawang P., Chaijaroonkhanarak W., Prachaney P., Pannangrong W., Wigmore P.
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 2016 Hypocholesterolemic mechanism of phenolics-enriched extract from Moringa oleifera leaves in HepG2 cell lines Songklanakarin Journal of Science and Technology Tabboon P., Sripanidkulchai B., Sripanidkulchai K.
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 2016 Identification in Immuno-Electron Microscopy of Solitary Multi-Polar Peripheral Neurons of Adult Opisthorchis viverrini by Antibody Against Rat Diacylglycerol Kinase zeta International Journal of Morphology Hipkaeo W., Techataweewan N., Sakaew W., Maleewong W., Sripa B., Chomphoo S., Hozumi Y., Goto K., Kondo H.
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 2016 Incidence of Clavicular Rhomboid Fossa in Northeastern Thais: An Anthropological Study Anat Res Int Kaewma A, Sampannang A, Tuamsuk P, Kanpittaya J, Iamsaard S.
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 2016 Increasing CACNA1C expression in placenta containing high Cd level: an implication of Cd toxicity Environmental Science and Pollution Research Phuapittayalert L., Saenganantakarn P., Supanpaiboon W., Cheunchoojit S., Hipkaeo W., Sakulsak N.
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 2016 Kaempferia parviflora extract ameliorates the cognitive impairments and the reduction in cell proliferation induced by valproic acid treatment in rats Annals of Anatomy Welbat J.U., Chaisawang P., Chaijaroonkhanarak W., Prachaney P., Pannangrong W., Sripanidkulchai B., Wigmore P.
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 2016 Localization of sterodogenic acute regulartory (StAR) protein in testis of Thai red jungle fowl (Gallus gallus gallus) Journal of Morphological Sciences Iamsaard S., Chaichun A., Sukhorum W.
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 2016 Momordica cochinchinensis (L.) Spreng. Aril Extract Prevents Adverse Reproductive Parameters of Male Rats Induced with Valproic Acid International Journal of Morphology Sukhorum W., Sampannang A., Sripanidkulchai B., Iamsaard S.
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 2016 New and Probable Ultrastructural Criteria for Identification of Cytoplasmic Sol - Gel States International Journal of Morphology Hipkaeo W., Kondo H.
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 2016 Phenotypic Characteristics of Vancomycin-Non-Susceptible Staphylococcus aureus JUNDISHAPUR JOURNAL OF MICROBIOLOGY Sirichoat, Auttawit; Wongthong, Sujintana; Kanyota, Ratdawan; Tavichakorntrakool, Ratree; Chanawong, Aroonwadee; Welbat, Jariya Umka; Lulitanond, Aroonlug
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 2016 Sexual Dimorphism Using the Interstyloid Distances and Clinical Implication for Elongated Styloid Process in Northeastern Thailand International Journal of Morphology Sakaew W., Arnanteerakul T., Somintara S., Ratanasuwon S., Uabundit N., Iamsaard S., Chaisiwamongkol K., Chaichun A., Hipkaeo W.
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 2016 Supernumerary heads to biceps brachii muscle and Asian population history HOMO- Journal of Comparative Human Biology Techataweewan N., Toomsan Y., Maneenin C., Tungsrithong N., Tayles N.
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 2016 Synergistic Antihypertensive Effect of Carthamus tinctorius L. Extract and Captopril in l-NAME-Induced Hypertensive Rats via Restoration of eNOS and AT(1)R Expression NUTRIENTS Maneesai, Putcharawipa; Prasarttong, Patoomporn; Bunbupha, Sarawoot; Kukongviriyapan, Upa; Kukongviriyapan, Veerapol; Tangsucharit, Panot; Prachaney, Parichat; Pakdeechote, Poungrat
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 2016 Test of sex estimation equations on carpal bones in a Northeastern Thai population Clinica Terapeutica Laowatthanaphong S., Das S., Phatsara M., Tuamsuk P., Mahakkanukrauh P.
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 2016 The accuracy of sex estimation on metatarsal bones in a Northeastern Thai population Clinica Terapeutica Phatsara M., Das S., Laowatthanaphong S., Tuamsuk P., Mahakkanukrauh P.
กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) 2016 Ultrastructural localization of endogenous exchange factor for ARF6 in adrenocortical cells in Situ of mice Acta Histochemica et Cytochemica Chomphoo S., Mothong W., Sawatpanich T., Kanla P., Sakagami H., Kondo H., Hipkaeo W.